ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้นำและสถานการณ์ความขัดแย้งต่อรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของตำรวจชั้นสัญญาบัตรจากสถานีตำรวจนครบาล

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้นำและสถานการณ์ความขัดแย้งต่อรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของตำรวจชั้นสัญญาบัตรจากสถานีตำรวจนครบาล
นักวิจัย : นฤษมา วิมานรัตน์
คำค้น : ตำรวจ , ภาวะผู้นำ , การบริหารความขัดแย้ง , การบริหารงานตำรวจ , Police , Leadership , Conflict management , Police administration
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธีระพร อุวรรณโณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะจิตวิทยา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30716
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาว่าในสถานการณ์ความขัดแย้งที่แตกต่างกันตำรวจมีการเลือกใช้รูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่แตกต่างกันหรือไม่ และภาวะผู้นำแบบเต็มพิสัยสามารถทำนายรูปแบบการจัดการความขัดแย้งได้หรือไม่ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ ตำรวจระดับชั้นสัญญาบัตร ได้แก่ ตำรวจที่มียศร้อยตำรวจตรีขึ้นไปถึงพันตำรวจเอก จากสถานีตำรวจนครบาลในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 274 นาย ผู้วิจัยให้กลุ่มตัวอย่างตอบมาตรวัดความเป็นผู้นำหลายองค์ประกอบ เพื่อใช้ในการวัดภาวะสันนิษฐานของภาวะผู้นำแบบเต็มพิสัยตามทฤษฎีของ Bass (1985) จากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างอ่านสถานการณ์ความขัดแย้งที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ความยาวเรื่องละ 150 คำ จำนวน 8 สถานการณ์ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ความขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา ความขัดแย้งกับผู้ใต้บังคับบัญชา ความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน และความขัดแย้งระหว่างตำรวจกับประชาชน ระดับละ 2 สถานการณ์ แต่ละสถานการณ์ตามด้วยประโยคที่แสดงถึงรูปแบบการจัดการความขัดแย้ง 5 รูปแบบ รูปแบบละ 1 ประโยค โดยมีการปรับเนื้อความให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่สร้างขึ้น ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ความขัดแย้งที่แตกต่างกัน ตำรวจมีการเลือกใช้รูปแบบการจัดการความขัดแย้งที่แตกต่างกัน และภาวะผู้นำแบบเต็มพิสัยสามารถทำนายรูปแบบการจัดการความขัดแย้งทั้ง 5 รูปแบบได้

บรรณานุกรม :
นฤษมา วิมานรัตน์ . (2553). อิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้นำและสถานการณ์ความขัดแย้งต่อรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของตำรวจชั้นสัญญาบัตรจากสถานีตำรวจนครบาล.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤษมา วิมานรัตน์ . 2553. "อิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้นำและสถานการณ์ความขัดแย้งต่อรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของตำรวจชั้นสัญญาบัตรจากสถานีตำรวจนครบาล".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นฤษมา วิมานรัตน์ . "อิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้นำและสถานการณ์ความขัดแย้งต่อรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของตำรวจชั้นสัญญาบัตรจากสถานีตำรวจนครบาล."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
นฤษมา วิมานรัตน์ . อิทธิพลของรูปแบบภาวะผู้นำและสถานการณ์ความขัดแย้งต่อรูปแบบการจัดการความขัดแย้งของตำรวจชั้นสัญญาบัตรจากสถานีตำรวจนครบาล. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.