ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอแนวทางการใช้กระบวนการสรรค์สร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ล้านนาโดยบูรณาการแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอแนวทางการใช้กระบวนการสรรค์สร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ล้านนาโดยบูรณาการแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
นักวิจัย : อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุล
คำค้น : ประวัติศาสตร์ -- การศึกษาและการสอน (มัธยมศึกษา) , ทฤษฎีสรรคนิยม , การพัฒนาแบบยั่งยืน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วลัย อิศรางกูร ณ อยุธยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30566
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางการใช้กระบวนการสรรค์สร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ล้านนาโดยบูรณาการแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยผู้วิจัยได้พัฒนาแผนการเรียนรู้รายหน่วยประวัติศาสตร์ล้านนาโดยบูรณาการแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กระบวนการสรรค์สร้างความรู้ จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ซึ่งประกอบไปด้วยแผนจัดการเรียนรู้ย่อย 41 คาบ จากนั้นผู้วิจัยเลือกนำแผนการจัดการเรียนรู้ย่อยหน่วยที่ 1 ประวัติศาสตร์ล้านนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 10 แผนไปทดลองสอนเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ ผลการวิจัยได้ข้อสรุป คือ ได้แนวทางในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ล้านนาโดยบูรณาการแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยใช้กระบวนการสรรค์สร้างความรู้ ซึ่งประกอบไปด้วย แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย จำนวน 6 หน่วยการเรียนรู้ ได้แก่ หน่วยที่ 1 การศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หน่วยที่ 2 ล้านนาในยุคก่อนประวัติศาสตร์ หน่วยที่ 3 ล้านนาสมัยจารีต: ยุคแห่งการสรรค์สร้างอัตลักษณ์ล้านนา หน่วยที่ 4 ล้านนาสมัยใหม่: การเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับสังคมโลก หน่วยที่ 5 ภูมิปัญญาล้านนา: สายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ และหน่วยที่ 6 พลเมืองท้องถิ่นล้านนาในสังคมโลกที่ยั่งยืน ซึ่งทั้ง 6 หน่วยการเรียนรู้ดังกล่าวผู้วิจัยได้นำเสนอออกมาเป็นเอกสารคู่มือครู ประกอบไปด้วย 1) หลักการสำคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) องค์ประกอบของเนื้อหา 4) แผนการจัดการเรียนรู้รายหน่วย 5) แนวทางการจัดกิจกรรมเสริม และ 6) การเตรียมตัวสำหรับครูและข้อเสนอแนะอื่นๆ

บรรณานุกรม :
อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุล . (2554). การนำเสนอแนวทางการใช้กระบวนการสรรค์สร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ล้านนาโดยบูรณาการแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุล . 2554. "การนำเสนอแนวทางการใช้กระบวนการสรรค์สร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ล้านนาโดยบูรณาการแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุล . "การนำเสนอแนวทางการใช้กระบวนการสรรค์สร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ล้านนาโดยบูรณาการแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุล . การนำเสนอแนวทางการใช้กระบวนการสรรค์สร้างความรู้ในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ล้านนาโดยบูรณาการแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.