ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการออกกำลังกายด้วยชี่กงต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการออกกำลังกายด้วยชี่กงต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ ไตรรัตนกุล
คำค้น : การออกกำลังกาย , ปอด -- โรค , ปอดอุดกั้น , ซี่กง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุรีพร ธนศิลป์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30512
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยแบบกึ่งทดลองนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก่อนและหลังได้รับโปรแกรมฯและระหว่างทดลองกับกลุ่มควบคุม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังที่เคยมีอาการกำเริบ และเข้ารับการรักษาที่งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน โรงพยาบาลบางสะพานน้อย จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด กลุ่มตัวอย่างจำนวน 40 ราย จับคู่ให้มีความคล้ายคลึงกันในเรื่อง จำนวนครั้งของการเกิดอาการกำเริบ เพศและอายุ กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการออกกำลังกายด้วยชี่กง รวบรวมข้อมูลโดยแบบสอบถามการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ที่มีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ .89 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและสถิติทดสอบที ผลการศึกษาพบว่า 1. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหลังได้รับโปรแกรมฯของกลุ่มทดลองดีกว่าก่อนได้รับโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. การปฏิบัติกิจวัตรประจำวันหลังได้รับโปรแกรมฯของกลุ่มทดลองดีกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ ไตรรัตนกุล . (2554). ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการออกกำลังกายด้วยชี่กงต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภลักษณ์ ไตรรัตนกุล . 2554. "ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการออกกำลังกายด้วยชี่กงต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศุภลักษณ์ ไตรรัตนกุล . "ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการออกกำลังกายด้วยชี่กงต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ศุภลักษณ์ ไตรรัตนกุล . ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองร่วมกับการออกกำลังกายด้วยชี่กงต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.