ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน
นักวิจัย : วินัย นาทะศรี
คำค้น : สมรรถนะ , โคมไฟฟ้า , การส่องสว่างด้วยไฟฟ้า , ถนน -- การส่องสว่าง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ไชยะ แช่มช้อย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30507
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

โคมไฟถนนแต่ละโคมมีพฤติกรรมการกระจายแสงที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตดวงโคม โดยพฤติกรรมการกระจายแสงของดวงโคมถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับ ประเภทของถนนและลักษณะในการติดตั้งดวงโคม ดังนั้นผู้ออกแบบไฟถนน จำเป็นต้องทราบพฤติกรรมการกระจายแสงของดวงโคมนั้นๆ เพื่อเลือกโคมไฟที่เหมาะสมกับลักษณะถนนและเงื่อนไขในการให้แสงสว่างที่กำหนด นอกจากนี้ในกรณีที่มีโคมไฟถนนจำนวนมาก การเลือกใช้โคมไฟถนนก็จะต้องใช้เวลานานและอาจเลือกใช้โคมไฟที่ไม่เหมาะสมได้ วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้พัฒานาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ชื่อโปรแกรม Roadway Luminaire Photometric Data and Performance จากโปรแกรม Delphi 7 เพื่อนำเสนอข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน อยู่ในรูปแบบมาตรฐานของ IES และ CIE ซึ่งอธิบายพฤติกรรมการกระจายแสงของโคมไฟถนนแต่ละโคม และเปรียบเทียบดัชนีชี้วัดสมรรถนะของโคมไฟถนน ทำให้ได้โคมไฟถนนที่เหมาะสมและลดเวลาในการเลือกใช้โคมไฟถนนได้ โดยรูปแบบการแสดงผลของโปรแกรมแสดงอยู่ใน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบตารางข้อมูล และรูปแบบกราฟฟิก นอกจากนี้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถดัดแปลงไฟล์ข้อมูลความเข้มส่องสว่างจากรูปแบบของมาตรฐาน IES เป็น CIE ได้

บรรณานุกรม :
วินัย นาทะศรี . (2554). การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย นาทะศรี . 2554. "การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วินัย นาทะศรี . "การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
วินัย นาทะศรี . การนำเสนอเชิงเปรียบเทียบของข้อมูลทางแสงและสมรรถนะของโคมไฟถนน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.