ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความผันแปรของโครโมโซม Y ของชาวกะเหรี่ยง ม้ง และเย้าในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความผันแปรของโครโมโซม Y ของชาวกะเหรี่ยง ม้ง และเย้าในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์
นักวิจัย : ดาวรุ่ง กังวานพงศ์
คำค้น : genetic variation , hill-tribes , matrilocality , microsatellite , patrilocality , Y chromosome , การโยกย้ายที่อยู่หลังแต่งงาน , ความผันแปรทางพันธุกรรม , ชาวเขา , โครโมโซม Y , ไมโครแซทเทลไลท์
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BGJ4480026 , http://research.trf.or.th/node/200
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ชาวเขา เป็นคำที่ใช้เรียกชนเผ่าต่างๆที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่สูงในภาคเหนือของไทย ซึ่ง ส่วนใหญ่จะอพยพเข้ามาในประเทศไทยด้วยเหตุผลหลายประการโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ ชาวเขา แต่ละเผ่าจะมีวัฒนธรรมที่ยึดถือเป็นของตนเอง อันอาจส่งผลต่อองค์ประกอบทางพันธุกรรมได้ โดย เฉพาะอย่างยิ่งการโยกย้ายที่อยู่หลังแต่งงานซึ่งคาดว่าจะมีอิทธิพลต่อความผันแปรของโครโมโซม Y ได้ จึงได้ทำการศึกษาผลกระทบของธรรมเนียมดังกล่าวโดยวิเคราะห์ความผันแปรของไมโครแซท เทลไลท์ดีเอ็นเอในโครโมโซม Y จำนวน 15 ตำแหน่ง ในประชากรชาวกะเหรี่ยงซึ่งมีการโยกย้าย หลังแต่งงานโดยฝ่ายชายย้ายเข้าบ้านฝ่ายหญิง (ชาย 145 คน) กับประชากรชาวม้งและชาวเย้า (ชาย 97 คน และ 52 คน ตามลำดับ) ซึ่งฝ่ายหญิงจะย้ายเข้าบ้านฝ่ายชายหลังการแต่งงาน ทำการ เพิ่มขยายชิ้นส่วนดีเอ็นเอเป้าหมายด้วยเทคนิค polymerase chain reaction (PCR) โดยใช้ไพร เมอร์ที่ติดฉลากด้วยสีฟลูออเรสเซนต์ ตรวจสอบขนาดของผลผลิตที่ได้ด้วยเครื่องวิเคราะห์ลำดับเบส อัตโนมัติรุ่น ABI 377 โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ GENESCAN และ GENOTYPER จากการ ศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่า ความผันแปรของประชากรนั้น ได้รับอิทธิพลของการโยกย้ายที่อยู่หลังแต่งงาน และการรับบุตรบุญธรรมซึ่งเป็นปัจจัยที่ไม่ได้คาดไว้ จึงกล่าวได้ว่าวัฒนธรรมอันเป็นสิ่งที่มนุษย์มี ต่างจากสัตว์อื่นๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงถึงในการศึกษาโครงสร้างประชากรมนุษย์ There are many groups of people known as hill-tribes living in the highlands of northern Thailand. Most have emigrated from other lands into Thailand for a variety of reasons, mostly economic. Each of these highland groups has unique cultural practices that can have an effect on their genetic composition. To get a better understanding of these effects – particularly post-marital residence, which might be a great factor influencing Y- chromosomal variation among populations – 15 Y microsatellite loci were typed. Three populations with differing rules of post-marital residence were studied in order to clarify the genetic effects of differing cultural practices. These groups were the matrilocal Karen (145 males) and the patrilocal Hmong and Yao (97 and 52 males, respectively). DNA at the selected loci was amplified by the polymerase chain reaction (PCR) using fluorescent- labeled primers. The amplicons were sized automatically using an ABI 377 automated sequencer, with GENESCAN and GENOTYPER software. The findings showed that the genetic variation of populations does appear to be influenced by post-marital residence and perhaps by an unexpected factor, adoption, as well. Therefore, culture, the characteristic that most distinguishes humans from other animals, is an important factor in determining human population structure.

บรรณานุกรม :
ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ . (2547). ความผันแปรของโครโมโซม Y ของชาวกะเหรี่ยง ม้ง และเย้าในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ . 2547. "ความผันแปรของโครโมโซม Y ของชาวกะเหรี่ยง ม้ง และเย้าในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ . "ความผันแปรของโครโมโซม Y ของชาวกะเหรี่ยง ม้ง และเย้าในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
ดาวรุ่ง กังวานพงศ์ . ความผันแปรของโครโมโซม Y ของชาวกะเหรี่ยง ม้ง และเย้าในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยด้วยการวิเคราะห์ไมโครแซทเทลไลท์. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.