ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ
นักวิจัย : วรัญญา เปรมฤทัย, 2519-
คำค้น : การศึกษาทางวิชาชีพ , ความสนใจทางอาชีพ , โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อมรชัย ตันติเมธ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741721137 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/331
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรยนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 จากโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 5 โรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น จากแบบสอบถามที่ส่งไปทั้งสิ้น 760 ฉบับ ได้รับคืน 591 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 77.76 วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ หาค่าร้อยละ หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ และค่าสัมประสิทธิ์ถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียน ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านสถานภาพของผู้เรียน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา โดยปัจจัยทั้ง 3 ปัจจัย ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนคือ ความสนใจในวิชาชีพ อาคารสถานที่และที่ตั้ง ค่าเล่าเรียน ภาพลักษณ์ของโรงเรียน สวัสดิการและการบริการ อิทธิพลจากกลุ่มเพื่อน อิทธิพลจากโรงเรียนระดับการศึกษาของผู้ปกครอง ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .001

บรรณานุกรม :
วรัญญา เปรมฤทัย, 2519- . (2545). การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรัญญา เปรมฤทัย, 2519- . 2545. "การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วรัญญา เปรมฤทัย, 2519- . "การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วรัญญา เปรมฤทัย, 2519- . การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ในโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในจังหวัดสมุทรปราการ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.