ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนนทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนนทบุรี
นักวิจัย : มิถุนา อนุแสน, 2498-
คำค้น : การศึกษานอกระบบโรงเรียน , การศึกษาตามอัธยาศัย , พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุ่นตา นพคุณ , วีรฉัตร สุปัญโญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741721846 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/319
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางการศึกษานอกระบบ โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดนนทบุรี ในการศึกษา 3 ประเภท คือ การศึกษาพื้นฐาน การศึกษาชุมชน และแหล่งเรียนรู้การศึกษาตลอดชีวิต เกี่ยวกับความพร้อมในด้านการเตรียมกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมและการวัดและประเมินผลผู้เรียน และเพื่อเปรียบเทียบความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางการศึกษานอกระบบ โรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยจำแนกตามสถานภาพเช่น สังกัด อายุ ประสบการณ์ วุฒิการศึกษาและตำแหน่งหน้าที่ของครู กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัยคือครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา และครูศูนย์บริการศึกษานอกระบบโรงเรียน สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน ในจังหวัดนนทบุรี จำนวน 73 สถานศึกษา โดยครูผู้สอนและผู้บริหารโรงเรียน กลุ่มตัวอย่าง 713 คน เป็นผู้ให้ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามแบบเลือกตอบ ได้รับแบบสอบถามที่สมบูรณ์กลับมา 713 ฉบับ คิดเป็น 100% ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ครูผู้สอนมีความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในด้านต่อไปนี้คือ 1) ในด้านการเตรียม การดำเนินการจัดกิจกรรม และการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อยู่ในระดับ สามารถทำได้แต่ยังไม่ใช่ในขณะ (ค่าเฉลี่ย = 3.65) 2) ในด้านการเตรียม การดำเนินการจัดกิจกรรม และการวัดและประเมินผล การเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ประเภทการศึกษาชุมชน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อยู่ในระดับสามารถทำได้แต่ยังไม่ใช่ขณะนี้ (ค่าเฉลี่ย = 3.61) 3) ในด้านการหา การดำเนินการจัด และการวัดและประเมินผล แหล่งเรียนรู้ ในการจัดการเรียนการสอนการศึกษานอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 อยู่ในระดับ สามารถทำได้ แต่ยังไม่ใช่ในขณะนี้ (ค่าเฉลี่ย = 3.62) ผลการเปรียบเทียบความพร้อมของครูตามสถานภาพพบว่า ด้านสังกัด ด้านวุฒิการศึกษาและด้านตำแหน่งหน้าที่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญที่ .01 ความพร้อมด้านอายุ และด้านประสบการณ์ ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .05

บรรณานุกรม :
มิถุนา อนุแสน, 2498- . (2545). ความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มิถุนา อนุแสน, 2498- . 2545. "ความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มิถุนา อนุแสน, 2498- . "ความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
มิถุนา อนุแสน, 2498- . ความพร้อมเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทางการศึกษานอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ของครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.