ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ชาญ มอทิพย์, 2502-
คำค้น : การศึกษานอกระบบโรงเรียน , โรงเรียนประถมศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : รัตนา พุ่มไพศาล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741726937 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/317
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบระดับความรู้ ระดับเจตคติเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร และเพื่อ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรด้านสถานภาพ ด้านความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ ด้านเจตคติเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของผู้บริหารและครูผู้สอนกับการให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา คือผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร จำแนกเป็น ผู้บริหาร จำนวน 182 และครูผู้สอน จำนวน 380 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ เครื่องมือที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้น เพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อมูลพื้นฐาน ความรู้ เจตคติเกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน และ การให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ว่า ข้อมูลพื้นฐาน ระดับเจตคติ และ ระดับความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่า เจตคติต่อการศึกษานอกระบบโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ที่มีต่อการให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนส่วนใหญ่ อยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 481 คน คิดเป็นร้อยละ 88.6 รองลงมาคือระดับสูง และ ระดับต่ำ จำนวน 59 คน และ 3 คน คิดเป็น ร้อยละ 10.9 และ 0.6 ตามลำดับ ระดับความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบโรงเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน พบว่า คะแนนความรู้ ความเข้าใจการให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน ของผู้บริหารและครูผู้สอนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง มีจำนวน 376 คน คิดเป็นร้อยละ 66.90 รองลงมาอยู่ในระดับสูงและระดับ ต่ำ มีจำนวน 170 คน และ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 30.25 และ 2.85 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นคะแนนเฉลี่ย พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง คือมีค่าเท่ากับ 15.69 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 3.44 การให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด กรุงเทพมหานครส่วนใหญ่เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย รองลงมาคือ การศึกษาสายสามัญหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น และ การศึกษาสายอาชีพหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ส่วนตัวแปรที่มี ความสัมพันธ์กับ การให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียน พบว่า อายุ และประสบการณ์ทางการสอน มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ตำแหน่ง และ ประสบการณ์ทางการบริหาร มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วน เพศ และ อายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับการให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนในภาพรวม

บรรณานุกรม :
ชาญ มอทิพย์, 2502- . (2545). ความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาญ มอทิพย์, 2502- . 2545. "ความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชาญ มอทิพย์, 2502- . "ความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ชาญ มอทิพย์, 2502- . ความสัมพันธ์ของปัจจัยคัดสรรกับการให้บริการการศึกษานอกระบบโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.