ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยทางชีวกลศาสตร์และสัดส่วนร่างกายที่มีอิทธิพลต่อสถิติในการว่ายน้ำท่าวัดวา ประเภทสปรินท์ ระยะทาง 50 เมตร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยทางชีวกลศาสตร์และสัดส่วนร่างกายที่มีอิทธิพลต่อสถิติในการว่ายน้ำท่าวัดวา ประเภทสปรินท์ ระยะทาง 50 เมตร
นักวิจัย : ณัฐิกา เพ็งลี, 2522-
คำค้น : ชีวกลศาสตร์ , การว่ายน้ำ , ร่างกาย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิชิต คนึงสุขเกษม , สุวัตร สิทธิหล่อ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741730756 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/306
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยทางชีวกลศาสตร์และสัดส่วนร่างกายที่มีอิทธิพลต่อสถิติในการว่ายน้ำท่าวัดวา ระยะทาง 50 เมตร มีการเปรียบเทียบตัวแปรซึ่งประกอบด้วยความยาวสโตรค ความถี่สโตรคและสัดส่วนร่างกาย รวมทั้งหาความสัมพันธ์ของตัวแปรและคัดเลือกตัวแปรที่สำคัญที่สามารถใช้ทำนายสถิติเวลาในการว่ายน้ำ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักกีฬาว่ายน้ำที่เข้าแข่งขันกีฬาแห่งชาติ กีฬามหาวิทยาลัย และว่ายน้ำชิงชนะเลิศประเทศไทย ในรายการฟรีสไตล์ ระยะทาง 50 เมตร เป็นชาย 22 คน หญิง 15 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการบันทึกภาพวีดีโอและวัดสัดส่วนร่างกาย นำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยด้วย การทดสอบค่าที หาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ และวิเคราะห์สมการ ถดถอยพหุคูณแบบเพิ่มตัวแปรเป็นขั้นๆ โดยมีการทดสอบความมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 1. ความยาวสโตรค ความถี่สโตรค และสัดส่วนร่างกาย ของนักกีฬาว่ายน้ำชาย ทั้ง 3 กลุ่ม และของนักกีฬาหญิง 2 กลุ่ม ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. สถิติในการว่ายน้ำ มีความสัมพันธ์กับความยาวสโตรค ความถี่สโตรค และสัดส่วนร่างกาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความยาวสโตรค ความถี่สโตรค และสัดส่วนร่างกาย สามารถร่วมกันส่งผลถึงสถิติในการว่ายน้ำ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (R=.928) 4. ตัวแปรสำคัญที่สามารถทำนายสถิติในการว่ายน้ำได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คือ น้ำหนัก ความถี่สโตรค และความยาวสโตรค ตามลำดับได้สมการถดถอยพหุคูณ ดังนี้ Zy = (-.353) Z(น้ำหนัก)+ (- .556) Z(ความถี่สโตรค)+ (- .466)Z(ความยาวสโตรค)

บรรณานุกรม :
ณัฐิกา เพ็งลี, 2522- . (2545). การศึกษาปัจจัยทางชีวกลศาสตร์และสัดส่วนร่างกายที่มีอิทธิพลต่อสถิติในการว่ายน้ำท่าวัดวา ประเภทสปรินท์ ระยะทาง 50 เมตร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐิกา เพ็งลี, 2522- . 2545. "การศึกษาปัจจัยทางชีวกลศาสตร์และสัดส่วนร่างกายที่มีอิทธิพลต่อสถิติในการว่ายน้ำท่าวัดวา ประเภทสปรินท์ ระยะทาง 50 เมตร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐิกา เพ็งลี, 2522- . "การศึกษาปัจจัยทางชีวกลศาสตร์และสัดส่วนร่างกายที่มีอิทธิพลต่อสถิติในการว่ายน้ำท่าวัดวา ประเภทสปรินท์ ระยะทาง 50 เมตร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ณัฐิกา เพ็งลี, 2522- . การศึกษาปัจจัยทางชีวกลศาสตร์และสัดส่วนร่างกายที่มีอิทธิพลต่อสถิติในการว่ายน้ำท่าวัดวา ประเภทสปรินท์ ระยะทาง 50 เมตร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.