ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดสำหรับครูปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการละคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดสำหรับครูปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการละคร
นักวิจัย : วราภรณ์ โพธิ์ศรีประเสริฐ
คำค้น : การพูด , ละคร , ครูอนุบาล
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บุษบง ตันติวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741730314 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/302
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

สร้างและทดลองใช้โปรแกรมการปรับปรุงการพูดสำหรับครูปฐมวัย โดยใช้เทคนิคการละคร ซึ่งพัฒนาขึ้นจากแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับศิลปะการละคร ที่เป็นส่วนหนึ่งของสุนทรียศาสตร์และจริยศาสตร์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อยกระดับจิตใจของมนุษย์ ตัวอย่างประชากร ได้แก่ กลุ่มทดลอง เป็นครูชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนทอรัก สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 14 คน กลุ่มควบคุม เป็นครูชั้นเตรียมอนุบาล ชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 โรงเรียนวรรณสว่างจิต สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน จำนวน 14 คน สอบปฏิบัติการพูดก่อนและหลังการทดลองในสถานการณ์จริง ประเมินความพึงพอใจของครูโดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง เพื่อนำข้อมูลมาปรับปรุงโปรแกรมฯ ผลการวิจัย 1. ครูกลุ่มทดลองมีความสามารถทางการพูดในด้านความชัดเจนในการออกเสียง และด้านระดับเสียงหลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 ส่วนความสามารถทางการพูดในด้านลีลาการพูด หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองที่ระดับความมีนัยสำคัญ .05 แต่ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม 2. ครูที่เข้าร่วมโปรแกรมฯ ทุกคน มีความพึงพอใจเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมฯ ในระดับมาก ลักษณะของโปรแกรมฯ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การฝึกปฏิบัติในห้องฝึกซ้อมและในห้องเรียน ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก กิจกรรมฝึกออกเสียงและตีความ กิจกรรมเล่านิทานปากเปล่า กิจกรรมเล่านิทานคำกลอนประกอบท่าทาง และกิจกรรมแสดงละครหุ่น การฝึกปฏิบัติเน้นการแสดงสดหรือพูดสด การสร้างบรรยากาศด้วยองค์ประกอบของฉาก แสง สี เสียง และอุปกรณ์เช่นเดียวกับการซ้อมละคร

บรรณานุกรม :
วราภรณ์ โพธิ์ศรีประเสริฐ . (2545). การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดสำหรับครูปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการละคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ โพธิ์ศรีประเสริฐ . 2545. "การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดสำหรับครูปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการละคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วราภรณ์ โพธิ์ศรีประเสริฐ . "การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดสำหรับครูปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการละคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
วราภรณ์ โพธิ์ศรีประเสริฐ . การพัฒนาโปรแกรมการปรับปรุงการพูดสำหรับครูปฐมวัยโดยใช้เทคนิคการละคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.