ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สภาพและปัญหาในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยอนุบาล ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สภาพและปัญหาในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยอนุบาล ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : รสสุคนธ์ วัฒนรุกข์, 2517-
คำค้น : การส่งเสริมสุขภาพ , บริการสุขภาพในโรงเรียน , อนามัยโรงเรียน , เด็กวัยก่อนเข้าเรียน , การแนะแนวสุขภาพ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741720238 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/300
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาสภาพและปัญหาในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยอนุบาล ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ตัวอย่างประชากรเป็นครูประจำชั้นอนุบาล 320 คน จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร ทบวงมหาวิทยาลัย และสถาบันราชภัฎ และผู้ให้บริการด้านสุขภาพ 61 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสำรวจ ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านการจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ ครูประจำชั้นอนุบาลส่วนใหญ่จัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับเด็ก รองลงมาคือ ครูดูแลกำจัดขยะภายในและภายนอกห้องเรียน และดูแลความปลอดภัยในอาคารเรียน ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ โรงเรียนขาดงบประมาณในการปรับปรุงสภาพแวดล้อม และห้องเรียนมีพื้นที่ไม่เพียงพอกับจำนวนเด็ก 2. ด้านการจัดบริการสุขภาพ ครูประจำชั้นอนุบาลและผู้ให้บริการด้านสุขภาพมีการประเมินสุขภาพเด็ก โดยการตรวจสุขภาพเด็กมากที่สุด รองลงมาคือ โรงเรียนจัดอาหารและโภชนาการ โดยเน้นคุณค่าและปริมาณของอาหารที่เหมาะสมกับเด็ก ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ มีแพทย์มาตรวจสุขภาพเด็กไม่สม่ำเสมอ และครูไม่สามารถติดตามเยี่ยมเด็กที่ป่วยได้ 3. ด้านการสอนสอดแทรกสุขศึกษาและการแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพ ครูประจำชั้นอนุบาลส่วนใหญ่สอนสอดแทรกความรู้เกี่ยวกับสุขภาพ ไปกับประสบการณ์จริงในชีวิตประจำวัน เรื่องที่ครูแนะนำมากที่สุด ได้แก่ การให้เด็กล้างมือก่อนรับประทานอาหาร และการให้เด็กแปรงฟันหลังรับประทานอาหาร ปัญหาที่พบมากที่สุดคือ ครูส่วนน้อยไม่ได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับ การสอนสอดแทรกสุขศึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ปกครองบางคนไม่ให้ความร่วมมือ

บรรณานุกรม :
รสสุคนธ์ วัฒนรุกข์, 2517- . (2545). สภาพและปัญหาในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยอนุบาล ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รสสุคนธ์ วัฒนรุกข์, 2517- . 2545. "สภาพและปัญหาในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยอนุบาล ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รสสุคนธ์ วัฒนรุกข์, 2517- . "สภาพและปัญหาในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยอนุบาล ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
รสสุคนธ์ วัฒนรุกข์, 2517- . สภาพและปัญหาในการส่งเสริมสุขภาพอนามัยเด็กวัยอนุบาล ของโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.