ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินตัวบ่งชี้รวมมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงกระบวนการลำดับลดหลั่น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินตัวบ่งชี้รวมมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงกระบวนการลำดับลดหลั่น
นักวิจัย : มนัสวีร์ โนนหัวรอ, 2518-
คำค้น : ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา , การศึกษา--มาตรฐาน , กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741725841 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/296
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ประเมินตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษารายด้าน ได้แก่ มาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานด้านกระบวนการ มาตรฐานด้านปัจจัย และตัวบ่งชี้รวมทั้งหมด โดยประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงกระบวนการลำดับลดหลั่น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยนี้คือ ผู้บริหาร ครู จำนวน 867 คน จาก 3 สังกัด ได้แก่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กรมสามัญศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยมีตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษา เพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นกรอบในการพัฒนาแบบสอบถามฉบับนี้ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าไอเกนเวคเตอร์(eigenvector) ประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Windows และใช้ Pairwise Comparisons Matrix หาค่าไอเกนเวคเตอร์ ผลการวิจัย 1) ผลการเปรียบเทียบน้ำหนักความสำคัญของมาตรฐานหลัก พบว่า มาตรฐานด้านผู้เรียนมีน้ำหนักความสำคัญมากที่สุด มีค่าเป็น .400 รองลงมาคือมาตรฐานด้านกระบวนการ มีค่าน้ำหนักความสำคัญเป็น .332 อันดับสุดท้ายคือ มาตรฐานด้านปัจจัย มีน้ำหนักความสำคัญเป็น .269 2) ผลการเปรียบเทียบน้ำหนักความสำคัญของมาตรฐานรอง พบว่า ในมาตรฐานด้านผู้เรียน มาตรฐานที่ 11, 9 และ 1 มีน้ำหนักความสำคัญสูงสุดเป็น .101, .092 และ .091 ตามลำดับ ในมาตรฐานด้านกระบวนการ มาตรฐานที่ 18, 16 และ 17 มีน้ำหนักความสำคัญสูงสุดเป็น .203, .169 และ .169 ในมาตรฐานด้านปัจจัย มาตรฐานที่ 22, 23 และ 21 มีน้ำหนักความสำคัญสูงสุดเป็น .126, .126 และ .125 ตามลำดับ 3) ผลการประเมินตัวบ่งชี้รวมรายด้าน พบว่า มาตรฐานด้านผู้เรียนมีตัวบ่งชี้รวม 19 ตัวบ่งชี้ มาตรฐานด้านกระบวนการมีตัวบ่งชี้รวม 12 ตัวบ่งชี้ และมาตรฐานด้านปัจจัยมีตัวบ่งชี้รวม 11 ตัวบ่งชี้ 4) ตัวบ่งชี้รวมทั้งหมดมี 42 ตัวบ่งชี้ โดยมีน้ำหนักความสำคัญสูงสุดเป็น .060, .040 และ .040 ตามลำดับ ได้แก่ 1)มีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร ต้องการของผู้เรียน ท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ให้สามารถเชื่อมโยงแก้ปัญหาท้องถิ่นได้และนำไปปฏิบัติได้จริง 2)มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของสิ่งเสพย์ติดและสิ่งมอมเมา 3)ไม่เสพสิ่งเสพย์ติดและปลอดจากสิ่งมอมเมาและไม่แสวงหาผลประโยชน์

บรรณานุกรม :
มนัสวีร์ โนนหัวรอ, 2518- . (2545). การประเมินตัวบ่งชี้รวมมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงกระบวนการลำดับลดหลั่น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัสวีร์ โนนหัวรอ, 2518- . 2545. "การประเมินตัวบ่งชี้รวมมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงกระบวนการลำดับลดหลั่น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มนัสวีร์ โนนหัวรอ, 2518- . "การประเมินตัวบ่งชี้รวมมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงกระบวนการลำดับลดหลั่น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
มนัสวีร์ โนนหัวรอ, 2518- . การประเมินตัวบ่งชี้รวมมาตราฐานการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงกระบวนการลำดับลดหลั่น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.