ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
นักวิจัย : สิทธิ สิทธิการุณย์, 2519-
คำค้น : โรงเรียนวัดสุทธิวราราม , โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย , วงโยธวาทิต--การบริหาร , กิจกรรมของนักเรียน--การบริหาร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุทัย บุญประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741725817 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/289
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

ศึกษาการบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต ของโรงเรียนวัดสุทธิวรารามและโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย และเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันและปัญหาที่เกี่ยวข้อง กับการบริหารกิจกรรมวงโยธวาทิตของทั้งสองโรงเรียน โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิตและคณะกรรมการนักเรียนวงโยธวาทิต ผลการวิจัยพบว่า การบริหารกิจกรรมวงโยธวาทิตของทั้งสองโรงเรียน ค่อนข้างคล้ายกันคือ แบ่งได้เป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นการบริหารในระดับโรงเรียน ซึ่งเป็นระดับนโยบายและการอำนวยการ มีผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารสูงสุด และได้รับมอบหมายให้ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้ดูแลและประสานงานกับอาจารย์ผู้ฝึกสองวงโยธวาทิต ส่วนที่สองเป็นการบริหารที่เป็นการดำเนินการ ในระดับของคณะกรรมการนักเรียนวงโยธวาทิต โดยทั้งสองโรงเรียนมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ในการจัดกิจกรรมและการดำเนินการค่อนข้างคล้ายกันคือ มีหัวหน้าวง เป็นผู้ดูแลการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ และปฏิบัติตามสิ่งที่ได้รับมอบหมาย จากอาจารย์ผู้ฝึกสอนวงโยธวาทิต มีรองหัวหน้าวงเป็นผู้ช่วยและแบ่งการทำงานได้เป็นสองประเภทคือ กลุ่มหัวหน้าฝ่ายทำหน้าที่ในการดำเนินงานของฝ่ายต่างๆ ในวงให้เรียบร้อย และอีกกลุ่มคือกลุ่มหัวหน้าเครื่องดนตรี ทำหน้าที่ดูแลในเรื่องการฝึกซ้อมของสมาชิกในกลุ่ม โดยดำเนินงานภายใต้ระบบรุ่นพี่-รุ่นน้อง ทั้งสองโรงเรียนให้การสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมวงโยธวาทิต ในด้านงบประมาณ บุคลากร อาคารสถานที่และการฝึกซ้อมเป็นอย่างดี และมีการประเมินผลเมื่อเส็จสินโครงการหรือสิ้นภาคการศึกษา ปัญหาที่พบทั้งสองโรงเรียนคือ อาจารย์ไม่มีความถนัดในการทำงานด้านเอกสาร การเขียนแผนโครงการ อีกปัญหาคือโรงเรียนวัดสุทธิวราราม ไม่มีสถานที่ซ้อมแถวที่เหมาะสม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ไม่มีสถานที่แสดงคอนเสิร์ตที่เหมาะสม

บรรณานุกรม :
สิทธิ สิทธิการุณย์, 2519- . (2545). การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิ สิทธิการุณย์, 2519- . 2545. "การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิทธิ สิทธิการุณย์, 2519- . "การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
สิทธิ สิทธิการุณย์, 2519- . การบริหารกิจกรรมนักเรียนด้านการจัดการวงโยธวาทิต : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดสุทธิวราราม และโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.