ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณี เพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณี เพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ
นักวิจัย : ปัณณธร ชัชวรัตน์, 2503-
คำค้น : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี--หลักสูตร , การประเมินหลักสูตร
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปทีป เมธาคุณวุฒิ , ศิริอร สินธุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : 9741714432 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/274
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) วิเคราะห์หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตามแนวคิดการจัดการรายกรณี (2) พัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลตามแนวคิดการจัดการรายกรณี (3) ประเมินผลการทดลองใช้รายวิชาที่มีต่อการส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพของผู้เรียน โดยมีการดำเนินมี 6 ขั้นตอนคือ ตอนที่ 1 การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน จากแนวโน้มการจัดการศึกษาพยาบาลในอนาคต การสัมมนาการศึกษาพยาบาลศาสตร์แห่งชาติ แนวคิดการปฏิรูประบบ สุขภาพและแนวคิดการจัดการรายกรณี เพื่อนำมาเป็นกรอบในการวิเคราะห์หลักสูตรและพัฒนารายวิชา ตอนที่ 2 วิเคราะห์หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์(ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2537 ตอนที่ 3 การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลตามแนวคิดการจัดการรายกรณี เพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ การจัดการเรียนการสอนเน้นการวิเคราะห์ข่าว กรณีศึกษา กรณีของผู้รับบริการและการเรียนแบบร่วมมือ ตอนที่ 4 การทดลองใช้ รายวิชา รูปแบบการทดลอง คือ control group pretest posttest experimental design กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพะเยา แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 23 คน กลุ่มควบคุม 24 คน ขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงแก้ไขรายวิชา จากข้อมูลการวิพากษ์รายวิชา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ ไม่ปรากฏแนวคิดการจัดการรายกรณีเป็นแนวคิดพื้นฐาน ในหลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ดังนั้นผู้วิจัยได้พัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลตามแนวคิดการจัดการรายกรณี โดยมีองค์ประกอบแต่ละด้านเหมาะสมต่อการพัฒนาความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ ผลการทดลองใช้รายวิชา ปรากฎว่าค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถการทำงานร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพของกลุ่มทดลอง หลังเรียนรายวิชาบริหารการพยาบาลตามแนวคิดการจัดการรายกรณี สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 และค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถการทำงานร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพของ กลุ่มทดลอง หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญที่ ระดับ 0.01 และความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อรายวิชาที่พัฒนาขึ้นใหม่อยู่ในเกณฑ์ดี

บรรณานุกรม :
ปัณณธร ชัชวรัตน์, 2503- . (2545). การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณี เพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัณณธร ชัชวรัตน์, 2503- . 2545. "การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณี เพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัณณธร ชัชวรัตน์, 2503- . "การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณี เพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545. Print.
ปัณณธร ชัชวรัตน์, 2503- . การพัฒนารายวิชาบริหารการพยาบาลของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตตามแนวคิดการจัดการรายกรณี เพื่อส่งเสริมความสามารถการทำงานร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2545.