ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา จังหวัดน่าน

หน่วยงาน สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา จังหวัดน่าน
นักวิจัย : นวลละออ แสงสุข , อินทิรา นาคนัตร์ , วรสิกา อังกูร , ปาลีรัตน์ การดี , ระพีพรรณ ทองห่อ
คำค้น : -
หน่วยงาน : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://rir.nrct.go.th/drupal-ir/node/91443
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นวลละออ แสงสุข , อินทิรา นาคนัตร์ , วรสิกา อังกูร , ปาลีรัตน์ การดี , ระพีพรรณ ทองห่อ . (2548). การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา จังหวัดน่าน.
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นวลละออ แสงสุข , อินทิรา นาคนัตร์ , วรสิกา อังกูร , ปาลีรัตน์ การดี , ระพีพรรณ ทองห่อ . 2548. "การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา จังหวัดน่าน".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ.
นวลละออ แสงสุข , อินทิรา นาคนัตร์ , วรสิกา อังกูร , ปาลีรัตน์ การดี , ระพีพรรณ ทองห่อ . "การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา จังหวัดน่าน."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ, 2548. Print.
นวลละออ แสงสุข , อินทิรา นาคนัตร์ , วรสิกา อังกูร , ปาลีรัตน์ การดี , ระพีพรรณ ทองห่อ . การเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เป็นผลจากการท่องเที่ยว : กรณีศึกษา จังหวัดน่าน. กรุงเทพมหานคร : สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ; 2548.