ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเครื่องมือและคู่มือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเครื่องมือและคู่มือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
นักวิจัย : ภูมิ เพชรศักดาสิริ
คำค้น : นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น -- การประเมินความเสี่ยง , การศึกษา -- การประเมินความเสี่ยง , การประเมินความเสี่ยง -- เครื่องมือ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิมล ว่องวาณิช , อวยพร เรืองตระกูล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30695
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 2) พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและคู่มือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น 3) ประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2551 จำนวน 2,589 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย คือแบบสอบถามเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการศึกษา ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ของกลุ่มตัวอย่าง โดยการนำเสนอค่าสถิติการแจกแจงความถี่ และร้อยละ และใช้การวิเคราะห์จำแนกกลุ่ม พหุ (multiple discriminant analysis) ในการจำแนกนักเรียนออกเป็นกลุ่มทั้ง 4 กลุ่ม สรุปผลการวิจัยที่สำคัญ ดังนี้ 1. ปัจจัยเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่จำแนกนักเรียนกลุ่มออกกลางคัน ออกจากนักเรียนกลุ่มปกติ กลุ่มเรียนอ่อน และกลุ่มได้ผลการเรียนไม่สมบูรณ์ มี 12 ปัจจัย คือ รายได้ของพ่อ แม่ พ่อเรียนจบระดับชั้นประถมศึกษา พ่อมีอาชีพรับจ้าง แม่มีอาชีพรับจ้าง ครูไม่ได้ไปเยี่ยมบ้าน ไม่มีครูรับ ฟังปัญหาและให้คำปรึกษาแก่นักเรียน เข้าเรียนสาย การขาดเรียน มีเพื่อนที่เคยติด 0 ร มส มีเพื่อนไม่ตั้งใจ เรียน มีเพื่อนที่ออกกลางคันไปแล้ว และมีเพื่อนที่ชอบใช้ความรุนแรง 2. เครื่องมือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ประกอบด้วยข้อ คำถาม 12 ข้อ จากการนำเครื่องมือไปทดลองใช้เปรียบเทียบกับกลุ่มรู้ชัด (know group) ผลปรากฏว่า เครื่องมือมีคุณภาพด้านความตรงตามสภาพ (concurrent validity) คู่มือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามความคิดเห็นของผู้ใช้เห็นว่า มีความเหมาะสม ระดับมาก 3. ผลการประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่าภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีความเสี่ยงต่อการออกกลางคันสูงสุด รองลงมาคือภาคกลาง และภาคเหนือมีความ เสี่ยงต่อการออกกลางคันต่ำสุด

บรรณานุกรม :
ภูมิ เพชรศักดาสิริ . (2553). การพัฒนาเครื่องมือและคู่มือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูมิ เพชรศักดาสิริ . 2553. "การพัฒนาเครื่องมือและคู่มือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภูมิ เพชรศักดาสิริ . "การพัฒนาเครื่องมือและคู่มือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
ภูมิ เพชรศักดาสิริ . การพัฒนาเครื่องมือและคู่มือประเมินความเสี่ยงทางการศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.