ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : ภาณุมาศ เสนีย์ศรีสกุล
คำค้น : วัยรุ่น -- ไทย -- กรุงเทพฯ , วัยรุ่น -- พฤติกรรมทางเพศ , เพศสัมพันธ์ , นักเรียนอาชีวศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อุษณีย์ พึ่งปาน , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30439
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนระดับอาชีวศึกษา การสุ่มตัวอย่างเลือกโรงเรียน อยู่เขตชั้นนอก ชั้นกลางและชั้นใน เขตกรุงเทพมหานคร จากนั้นสุ่มแต่ละเขต โดยใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย ได้ 5 โรงเรียน และเลือกนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในระดับปวส.ชั้นปีที่ 1 ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 400 คน วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปโดยใช้ จำนวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่ามัธยฐาน และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใช้สถิติวิเคราะห์ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเสี่ยงและการรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ ผลการศึกษาคุณลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า ร้อยละ 50.2 เป็นนักเรียนชาย และ ร้อยละ 49.8 เป็นนักเรียนหญิง ส่วนใหญ่อายุ 18-19 ปี และนับถือศาสนาพุทธ สาขาวิชาที่เรียนมีทั้งหมด 17 สาขา แต่จะแตกต่างกันทั้งเพศชาย เพศหญิง และแตกต่างกันในแต่ละโรงเรียน ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 67.8) ได้รับค่าใช้จ่ายจากบิดา มารดา รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 3567.25 บาท การศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทั้ง 5 ด้าน คือ การมีคู่รัก/แฟน การใช้สื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด การไปเที่ยวสถานเริงรมย์ พบว่า นักเรียนร้อยละ 73.5 เคยดื่มแอลกอฮอล์ และ ร้อยละ 43.2 เคยใช้สารเสพติด โดยสารเสพติดที่ใช้ส่วนใหญ่คือ บุหรี่ การมีคู่รัก/แฟน พบว่า ร้อยละ 82.8 เคยมีคู่รัก/แฟน และ ร้อยละ 61.8 เคยมีเพศสัมพันธ์ และมีนักเรียนมากกว่าครึ่งที่เคยใช้สื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ และไปเที่ยวสถานเริงรมย์ การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์พบว่า การดื่มแอลกอฮอล์ การใช้สารเสพติด การใช้สื่อกระตุ้นอารมณ์ทางเพศ การไปเที่ยวสถานเริงรมย์ และการมีคู่รัก เป็นพฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value ≤ .05)

บรรณานุกรม :
ภาณุมาศ เสนีย์ศรีสกุล . (2554). การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุมาศ เสนีย์ศรีสกุล . 2554. "การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาณุมาศ เสนีย์ศรีสกุล . "การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ภาณุมาศ เสนีย์ศรีสกุล . การรับรู้พฤติกรรมเสี่ยงที่นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่น : กรณีศึกษาในกลุ่มนักเรียนระดับอาชีวศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.