ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดปราจีนบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดปราจีนบุรี
นักวิจัย : บุณฑริก ผลบุญเจริญชัย
คำค้น : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว , อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- การจัดการ , อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- ไทย -- ปราจีนบุรี , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย -- ปราจีนบุรี
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัฏฐมา นิลนพคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30355
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรีให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างประชาชนในท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี โดยใช้แบบสอบถาม จำนวน 400 ชุด แบ่งเป็นแบบสอบถามสำหรับประชาชนในท้องถิ่น 200 ชุด และแบบสอบถามสำหรับนักท่องเที่ยว 200 ชุด โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ รวมทั้งมีการสัมภาษณ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 4 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เพื่อหาข้อสรุปออกมาเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดปราจีนบุรี ที่ได้จากการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลทั้ง 3 กลุ่ม คือ การพัฒนาการท่องเที่ยวต้องให้คนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมและมีบทบาทในการพัฒนามากที่สุด มีการปลูกจิตสำนึกให้คนในท้องถิ่นเกิดความรู้สึกรักและหวงแหน พร้อมที่จะดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน ส่วนด้านแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์ให้คงความเป็นเอกลักษณ์เดิมให้มากที่สุด ไม่ควรปลูกสร้างสิ่งที่ไม่สำคัญเข้าไปในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ และควรมีการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านการประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บรรณานุกรม :
บุณฑริก ผลบุญเจริญชัย . (2553). แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดปราจีนบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุณฑริก ผลบุญเจริญชัย . 2553. "แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดปราจีนบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุณฑริก ผลบุญเจริญชัย . "แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดปราจีนบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553. Print.
บุณฑริก ผลบุญเจริญชัย . แนวทางการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัดปราจีนบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2553.