ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งเชิงสุขภาพของชุมชน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งเชิงสุขภาพของชุมชน
นักวิจัย : บุญฤทธิ์ กิตติถิระพงษ์
คำค้น : การตลาดเพื่อสังคม , ขบวนการสังคม , ชุมชน -- แง่อนามัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ปาริชาต สถาปิตานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30354
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553

การวิจัยเชิงปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมนี้ เป็นการประยุกต์ใช้แนวทางการตลาดเพื่อสังคม และพัฒนากระบวนการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนความเข้มแข็งเชิงสุขภาพให้กับชุมชน โดยกำหนดให้ หอพักจุฬานิวาสเป็นพื้นที่ในการวิจัยผู้พักอาศัยในหอพักเป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้บูรณาการแนวทางการตลาดเพื่อสังคมและการขับเคลื่อนสังคม สร้างความเข้มแข็งเชิงสุขภาพให้ชุมชน มีขั้นตอน 8 ขั้นตอน คือ 1. การวิเคราะห์ชุมชน 2.การจัดตั้งองค์กรชุมชน 3.การวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไขอย่างมีส่วนร่วม 4.การวางแผนและออกแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับคนในชุมชน 5. การนำไปปฏิบัติ 6.การปรับปรุงกายภาพ 7.การประเมินผล 8. การสร้างความเข้มแข็งความยั่งยืน ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ดำเนินโครงการ โดยใช้กระบวนการสื่อสารเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ตามทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (Stage of Change) 5 ขั้นตอน ด้วยการนำแผนงานแต่ละประเภทกิจกรรมมาปฏิบัติตามลำดับ โดยแบ่งเป็น 4 แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ ( Programs) ด้วยหลักการ 6 อ. คือ อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อโรคยา และ อบายมุข และ 2 แผนงานเผยแพร่ ( Disseminate ) และสร้างความคงทน ( consolidation ) พร้อมทั้งสร้างความยั่งยืนด้วย การเตือน (Prompt) การสร้างบรรทัดฐานให้ชุมชน ( Norms ) การให้คำมั่นสัญญา ( Commitment ) การใช้ข้อความที่มีประสิทธิภาพ( Creating Effective Message ) การใช้สิ่งจูงใจ ( Incentives ) การใช้การสื่อสารเชิงพิธีกรรม ( Ritual Communication ) ทำการวัดผลสามระยะ เริ่มต้น ระหว่างดำเนินการ และสิ้นสุดโครงการ พบว่า ชุมชนมีความเข้มแข็งขึ้น สุขภาพดีขึ้นทั้ง 4 มิติ กาย จิต ปัญญา สังคม และ สรุปว่า การประยุกต์ใช้การตลาดเพื่อสังคมในการสร้างความเข้มแข็งเชิงสุขภาพให้ชุมชน สามารถกระทำได้ กระบวนการสื่อสารที่เหมาะสม คือ การใช้การสื่อสารตามทฤษฎีขั้นตอนการเปลี่ยนแปลง (Stage of Change)

บรรณานุกรม :
บุญฤทธิ์ กิตติถิระพงษ์ . (2554). การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งเชิงสุขภาพของชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญฤทธิ์ กิตติถิระพงษ์ . 2554. "การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งเชิงสุขภาพของชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญฤทธิ์ กิตติถิระพงษ์ . "การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งเชิงสุขภาพของชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
บุญฤทธิ์ กิตติถิระพงษ์ . การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนความเข้มแข็งเชิงสุขภาพของชุมชน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.