ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาพิษต่อเซลล์เนื้องอกและผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากดอกดินแดง (Aeginetia indica Roxb.)

หน่วยงาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาพิษต่อเซลล์เนื้องอกและผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากดอกดินแดง (Aeginetia indica Roxb.)
นักวิจัย : เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์
คำค้น : abscission zone , Aeginitia indica Roxb , anti-CD3 Ab , Con A , Dok Din Daeng , immunostimulant , LPS , การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน , ดอกดินแดง
หน่วยงาน : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=BGJ4380032 , http://research.trf.or.th/node/163
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ดอกดินแดง (Aeginetia indica Roxb.) พืชกาฝากที่เจริญอยู่กับต้นไผ่ เป็นสมุนไพรพื้นบ้านไทยที่มีสรรพคุณใช้เป็นยาชงรักษาโรคเบาหวาน และยาต้มเพื่อแก้อาการบวมตามผิวหนังมาแต่โบราณ แต่ยังไม่มีการศึกษาและวิจัยฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของดอกดินแดงในประเทศไทย โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพิษต่อเซลล์เนื้องอกและทดสอบผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากดอกดินแดงในประเทศไทย โดยแยกการสกัดสารจากดอกดินแดงเป็นสองส่วน คือส่วนเมล็ดสกัดด้วยบิวทานอล และส่วนที่เป็นพืชทั้งต้นสกัดด้วยเอธทานอล ผลการทดลองความเป็นพิษต่อเซลล์ม้ามปรกติ (normal splenocytes) ของหนูสายพันธุ์ C57BL6/j ในห้องปฏิบัติการ (in vitro) พบว่าสารสกัดจากดอกดินแดงมีความเป็นพิษต่อเซลล์ต่ำ สารสกัดจากเมล็ดไม่มีพิษต่อเซลล์ในช่วงความเข้มข้นระหว่าง 1.95-2,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิตร และสารสกัดจากทั้งต้น ไม่มีพิษต่อเซลล์ในช่วงความเข้มข้นระหว่าง 1.25-1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิตร ในความเข้มข้นที่ไม่เป็นพิษต่อเซลล์ปรกติ สารสกัดมีพิษต่อเซลล์เนื้องอกโดยตรง โดยสารสกัดจากต้นสามารถยับยั้งการเจริญของเซลล์มะเร็ง HeLa (Human ovarian cancer cells ) ใน in vitro ที่ความเข้มขัน 1,000 ไมโครกรัมต่อมิลลิตร ผลจากการทดลอง in vitro พบว่าสารสกัดจากดอกดินแดงมีฤทธิ์กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน สารสกัดจากต้นสามารถกระตุ้นการตอบสนองของ T lymphocytes ต่อ Concanavalin A (Con A) ในช่วงความเข้มข้น 1.25 - 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิตร และไม่พบการกระตุ้นเมื่อทดสอบด้วยสารสกัดจากเมล็ด แต่สารสกัดของดอกดินแดงทั้งจากต้นและเมล็ดสามารถกระตุ้นการตอบสนองต่อไมโตเจน (mitogen) ของ B เซลล์ Lipopolysaccharide (LPS) โดยสารสกัดจากต้นที่ช่วงความเข้มข้น 1.25-100 ไมโครกรัมต่อมิลลิตร กระตุ้นการเจริญ (proliferation) ของ B เซลล์ แต่ความเข้มข้นที่สูงขึ้นกลับมีฤทธิ์ยับยั้งการตอบสนอง สำหรับสารสกัดจากเมล็ดมีฤทธิ์กระตุ้นการตอบสนองของ B lymphocytes ต่อ LPS ในทุกความเข้มข้นที่ใช้ทดสอบ (1.25 ถึง 2,000ไมโครกรัมต่อมิลลิตร) นอกจากนั้น ผลการศืกษาการกระตุ้นภูมิคุ้มกัน in vitro ของสารสกัดจากดอกดินแดงต่อเซลล์ม้ามผ่าน T cell receptor โดยใช้ anti-CD3 ? antibody (Ab) พบว่าสารสกัดจากเมล็ดที่ความเข้มข้น 3.9, 7.28, 31.25 และ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิตร เพิ่มการตอบสนองของ T เซลล์ต่อ anti-CD3?? Ab อย่างมีนัยสำคัญ (p<0.05) แต่สารสกัดส่วนต้นสามารถกระตุ้นการตอบสนองผ่าน anti-CD3?? Ab เพียงเล็กน้อยที่ความเข้มข้น100 ไมโครกรัม ต่อมิลลิตร และมีผลยับยั้งการตอบสนองที่ความเข้มข้น 500 และ 1000 ไมโครกรัมต่อมิลลิตร กลไกการกระตุ้นการตอบสนองของ T และ B lymphocytes โดยดอกดินแดงจะเกี่ยวข้องกับ cytokine pathway ชนิดใดหรือไม่จำเป็นต้องมีการศึกษาต่อไป การศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับศักยภาพการออกฤทธิ์กระตุ้นภูมิคุ้มกันของดอกดินแดงในสัตว์ทดลอง (in vivo) ควรจะศึกษาผลของสารสกัดทั้งจากเมล็ดและต้นในวิธีการทดสอบต่าง ๆ เพิ่มเติมคือ การศึกษาผลต่อ B เซลล์ในการสร้าง antibody เพื่อตอบสนอง T cell antigen, การตอบสนองของ T เซลล์ใน mixed lymphocyte response ความสามารถในการฆ่าของ natural killer cell (natural killer cell acitivity) และผลต่อกลุ่มประชากรในเซลล์ม้ามของสัตว์ทดลอง Aeginetia indica Roxb., a parasitic plant which grows on bamboo, has been used in Thai traditional medicine for treatment of diabetes and dermal swelling. However, there are no reports of pharmacological studies and immunological effects of Aeginetia indica Roxb.(AIR) in Thailand. The objectives of this study are to explore antitumor activities and the immunological effects of Aeginetia indica Roxb. in Thailand. Crude extracts from different parts of the plants, seeds and whole plants, were investigated in the studies by using butanol and ethanol extraction. Data from in vitro toxicological studies of seed and whole plant extracts to normal splenocytes of C57BL6/j mice demonstrated the low toxicity as no toxic effect was found from concentrations ranging from 1.95 to 2,000 ?g/ml in the seed extracts, and from 1.25 to 1,000 ?g/ml in the whole plant extracts. In addition, at concentration that did not induce toxicity in normal cells, plant extract from AIR has direct cytotoxicity towards tumor cells as evidence of the inhibition of the growth of Human Ovarian cancer cells (HeLa cells) in vitro (p<0.05) at 1,000 ?g/ml. Results from in vitro studies suggests that AIR possess immunostimulatory activity. Enhanced T cell proliferative response to concanavalin A (Con A) was observed in splenocytes exposed to AIR extract from whole plants at concentrations from 1.25 - 500 ?g/ml, but no significant effect was observed with the extract from seeds. By contrast, both AIR extracts from whole plants and seeds enhanced the proliferative response to B cell mitogen, Lipopolysaccharide (LPS). Enhanced B cell proliferation was observed with the plant AIR extract at concentrations from 1.25 to 100 ?g/ml, whereas higher concentrations suppressed the response. Interestingly, extract from seeds enhanced the B cell responses at all concentrations of AIR evaluated (1.25-2,000 ?g/ml). In addition, in vitro exposure of splenocytes to seed AIR extract at concentrations of 3.9, 7.28. 31.25 and 500 ?g/ml significantly increased T cell proliferative response to anti-CD3? Ab which mediated through T cell receptor (p<0.05). But cultures treated with plant AIR extract only showed slight increased in anti-CD3? mediated proliferation at a concentration of 100 ?g/ml, whereas a significant decrease occurred at 500 and 1,000 ?g/ml. Whether the effects of AIR on enhancing the response of T and B lymphocytes is mediated through some specific cytokine pathways requires further clarification. To further investigate the potential of AIR as an immunostimulant in vivo, additional studies in evaluating the effects of whole plant and seed extracts of AIR on antibody responses to T-dependent antigens, mixed lymphocytes response, natural killer cell activity and the effects on splenic populations should be further investigated.

บรรณานุกรม :
เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์ . (2547). การศึกษาพิษต่อเซลล์เนื้องอกและผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากดอกดินแดง (Aeginetia indica Roxb.).
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์ . 2547. "การศึกษาพิษต่อเซลล์เนื้องอกและผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากดอกดินแดง (Aeginetia indica Roxb.)".
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.
เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์ . "การศึกษาพิษต่อเซลล์เนื้องอกและผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากดอกดินแดง (Aeginetia indica Roxb.)."
    กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2547. Print.
เบญจมาศ จิตรสมบูรณ์ . การศึกษาพิษต่อเซลล์เนื้องอกและผลต่อระบบภูมิคุ้มกันของสารสกัดจากดอกดินแดง (Aeginetia indica Roxb.). กรุงเทพมหานคร : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย; 2547.