ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ
นักวิจัย : นพพล โพธินาม
คำค้น : นักร้อง , ความสุข , พฤติกรรมสุขภาพ , นักร้อง -- สุขภาพและอนามัย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุจิตรา สุคนธทรัพย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30361
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ และการทำนายความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักร้องอาชีพของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) จำนวน 198 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นได้ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC=0.85) หาค่าความเที่ยงโดยหาค่าสัมประสิทธิ์ของครอนบราค (r=0.88) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันและการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักร้องอาชีพมีความสุขสมบูรณ์อยู่ในระดับดี (X̅ = 4.16,SD = 0.37) ค่านิยมทางสุขภาพอยู่ในระดับดี (X̅ = 3.95,SD = 0.24) และการสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับดี (X̅ = 3.97,SD = 0.47) 2. ปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมสามารถร่วมกันทำนายความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพได้ร้อยละ 41.7 (R²=.417) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ได้สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน ดังนี้ ความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ = (.713) ระยะเวลาในการทำงาน+ (.591) การสนับสนุนทางสังคม+ (.397) ค่านิยมทางสุขภาพ+ (-.126) อายุ

บรรณานุกรม :
นพพล โพธินาม . (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพล โพธินาม . 2554. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นพพล โพธินาม . "ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
นพพล โพธินาม . ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล ค่านิยมทางสุขภาพและการสนับสนุนทางสังคมกับความสุขสมบูรณ์ของนักร้องอาชีพ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.