ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการสัมภาษณ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการสัมภาษณ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม
นักวิจัย : คุณีกร ศรีประดู่
คำค้น : การสัมภาษณ์ , สมรรถนะ , นักศึกษาบัณฑิต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ดวงกมล ไตรวิจิตรคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/32011
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) วิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการสัมภาษณ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา 2) เปรียบเทียบสมรรถนะการสัมภาษณ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาที่มีภูมิหลังต่างกัน การวิจัยครั้งนี้มี 2 ระยะ ระยะแรกเก็บรวบรวมข้อมูลกับผู้ให้ข้อมูลจำนวน 10 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีข้อคำถามเชิงพฤติกรรม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ระยะที่สองเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 818 คน โดยใช้แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง การทดสอบค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้ 1. สมรรถนะการสัมภาษณ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา มีจำนวนทั้งสิ้น 11 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 2) การมีทักษะสื่อสารและการจับใจความ 3) การช่างสังเกต 4) การเตรียมการสัมภาษณ์ 5) การวางแผนการสัมภาษณ์ 6) การมีความรู้ 7) การมีความซื่อสัตย์และความสามารถในการวิเคราะห์บุคคล 8) การบริหารจัดการเวลาและการรักษาความลับ 9) การมีสติปัญญาฉับไว 10) การมีมนุษยสัมพันธ์ และ 11) การตีความข้อมูลและการมีความเป็นกลาง สามารถอธิบายความแปรปรวนได้ร้อยละ 57.16 2. โมเดลสมรรถนะการสัมภาษณ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษามีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (α 2= 33.806, df = 2265, p = 1.000, GFI = 0.997, AGFI = 0.997 และ RMR = 0.041)3. ผลการเปรียบเทียบสมรรถนะการสัมภาษณ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษา 1) จำแนกตามกลุ่มสาขาวิชา พบว่านิสิตบัณฑิตศึกษากลุ่มสาขาวิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษามีคะแนนสมรรถนะการสัมภาษณ์สูงกว่านิสิตบัณฑิตศึกษากลุ่มสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนทุกด้าน และสูงกว่านิสิตบัณฑิตศึกษากลุ่มสาขาวิชานโยบายและภาวะผู้นำทางการศึกษาในด้านการวางแผนการสัมภาษณ์ ด้านการมีความรู้ และด้านการมีมนุษยสัมพันธ์ 2) จำแนกตามระดับการศึกษา พบว่า นิสิตระดับปริญญาเอกมีคะแนนสมรรถนะการสัมภาษณ์สูงกว่านิสิตระดับปริญญาโททุกด้าน 3) จำแนกตามประสบการณ์การเป็นผู้สัมภาษณ์ พบว่า นิสิตที่มีประสบการณ์การเป็นผู้สัมภาษณ์ 3 ครั้งขึ้นไปมีคะแนนสมรรถนะการสัมภาษณ์สูงกว่านิสิตที่มีประสบการณ์การสัมภาษณ์ 1-2 ครั้งทุกด้าน

บรรณานุกรม :
คุณีกร ศรีประดู่ . (2554). การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการสัมภาษณ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คุณีกร ศรีประดู่ . 2554. "การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการสัมภาษณ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
คุณีกร ศรีประดู่ . "การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการสัมภาษณ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
คุณีกร ศรีประดู่ . การวิเคราะห์องค์ประกอบสมรรถนะการสัมภาษณ์ของนิสิตบัณฑิตศึกษาโดยใช้เทคนิคการสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.