ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู
นักวิจัย : สุจินต์ หนูแก้ว
คำค้น : ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน , ความเข้าใจในการฟัง , นักศึกษาครู
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สำลี ทองธิว , ฤดีรัตน์ ชุษณะโชติ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30717
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ด.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนามีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อ ความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาครูและการประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษและแบบสัมภาษณ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 229 คน วัดความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ t - test for dependent การดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อ ความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู โดยการวิเคราะห์กลวิธีการฟังจากการสัมภาษณ์ นักศึกษาครูที่มีความสามารถในการฟังต่างกัน 6 ระดับ นำกลวิธีการฟังของนักศึกษาครูที่มีความสามารถสูงกว่า 1 ระดับมาพัฒนาเป็นกลยุทธ์ให้กับนักศึกษาครูกลุ่มที่มีความสามารถในการฟังในระดับต่ำกว่า ได้ กลยุทธ์จำนวน 5 กลยุทธ์ ระยะที่ 2 คือ การประเมินประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่พัฒนาขึ้น โดยนำกลยุทธ์ไปทดลองใช้ในการเรียนการสอนกับนักศึกษาครูชั้นปีที่ 1 สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มีความสามารถในการฟังระดับสูงล่าง กลุ่มที่มีความสามารถในการฟังระดับกลางบน กลุ่มที่มีความสามารถในการฟังระดับกลางล่าง กลุ่มที่มีความสามารถในการฟังระดับต่ำบนและกลุ่มที่มีความสามารถในการฟังระดับต่ำล่าง ผลการวิจัยพบว่า 1.ได้กลยุทธ์สำหรับนักศึกษาครูที่มีความสามารถในการฟังต่างระดับกันจำนวน 5 กลยุทธ์ แต่ละ กลยุทธ์ประกอบด้วยกลวิธีการฟังที่ต่างกัน โดยกลวิธีการฟังที่ใช้ร่วมกันทั้ง 5 กลยุทธ์ คือ การฟังข้อความที่ เป็นประเด็นสำคัญ 2. นักศึกษาครูที่มีความสามารถในการฟังต่างกันทั้ง 5 ระดับ มีความสามารถในการฟังเพื่อ ความเข้าใจหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บรรณานุกรม :
สุจินต์ หนูแก้ว . (2554). การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจินต์ หนูแก้ว . 2554. "การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุจินต์ หนูแก้ว . "การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
สุจินต์ หนูแก้ว . การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อความเข้าใจในการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาครู. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.