ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูระดับชำนาญการพิเศษ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูระดับชำนาญการพิเศษ
นักวิจัย : ปัทมา จันทร์แก้ว
คำค้น : การศึกษา -- วิจัย , ครู -- การเลื่อนขั้น , ครู -- ผลงานวิจัย , การประเมินผลงาน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี แกมเกตุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30715
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะงานวิจัยของครูที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ การเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ 2) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพงานวิจัยของครูที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ และ 3) เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพงานวิจัยของครูกับการผ่านเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ รายงานวิจัยของครูที่ใช้เป็นผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน 120 เล่ม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบบันทึกคุณลักษณะงานวิจัย และแบบประเมินคุณภาพงานวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ ร้อยละ สถิติทดสอบที สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล การวิเคราะห์ตารางไขว้ และการทดสอบไค-สแควร์ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. คุณลักษณะงานวิจัยของครูที่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษในด้านภูมิหลังของครู ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของครูเพศหญิง และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท ในด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัย ส่วนใหญ่ทำการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3, 4 และ 5 มีประเด็น/เป้าหมายการทำวิจัยเกี่ยวกับการอ่าน และการฟัง ในด้านวิธีวิทยาการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่มีสมมติฐานแบบมีทิศทาง เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง นวัตกรรมเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม และนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ตาราง สำหรับคุณลักษณะงานวิจัยของครูที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษในด้านภูมิหลังของครู ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยของครูเพศชาย และมีวุฒิการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาตรี ในด้านเนื้อหาสาระของงานวิจัยส่วนใหญ่ทำการศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในด้านวิธีวิทยาการวิจัย ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยที่ไม่มีสมมติฐาน ศึกษาจากกลุ่มประชากร นวัตกรรมเป็นเอกสารประกอบการสอนและแบบฝึกทักษะ เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสังเกต 2. คุณภาพงานวิจัยของครูที่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษสูงกว่างานวิจัยของครูที่ไม่ผ่านเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งคุณภาพงานวิจัยในภาพรวม คุณภาพงานวิจัยด้านความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา ด้านการปริทัศน์เอกสารและการกำหนดกรอบแนวคิด ด้านวิธีการดำเนินการวิจัย ด้านการสรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ และด้านการนำเสนอรายงาน 3. คุณภาพงานวิจัยของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการผ่านเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.98

บรรณานุกรม :
ปัทมา จันทร์แก้ว . (2554). การวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูระดับชำนาญการพิเศษ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัทมา จันทร์แก้ว . 2554. "การวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูระดับชำนาญการพิเศษ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปัทมา จันทร์แก้ว . "การวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูระดับชำนาญการพิเศษ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ปัทมา จันทร์แก้ว . การวิเคราะห์คุณภาพงานวิจัยเพื่อเลื่อนวิทยฐานะของครูระดับชำนาญการพิเศษ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.