ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : รำไพ เมฆาวิบูลย์, 2505-
คำค้น : กิจการนักศึกษา , สถาบันอุดมศึกษา--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอกชัย กี่สุขพันธ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740315232 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/255
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยในเขตกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ ผู้บริหารและบุคลากรฝ่ายกิจการนิสิตนักศึกษา จำนวน 215 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบ สอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่และค่าร้อยละ และแบบศึกษาเอกสาร วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละและการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมีการวางแผน การดำเนินงานและการประเมินผล ดังนี้ (1)งานบริการแนะแนว มีการวางแผน การบริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน อาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม และมีการประเมินผล (2)งานบริการจัดหางาน มีการวางแผน มีการจัดบริการหางานพิเศษนอกเวลาเรียนภายในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยและมีการประเมินผล (3) งานบริการทุนการศึกษา มีการวางแผน โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษาและมีการประเมินผล(4)งานบริการอนามัยมีการวางแผน มีการบริการด้านการรักษาพยาบาลและมีการประเมินผล (5) งานกิจกรรมนิสิตนักศึกษา มีการวางแผน กิจกรรมนิสิตนักศึกษาที่จัดในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่คือ กิจกรรมด้านบำเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา และมีการประเมินผลเมื่อสิ้นสุดโครงการ (6) งานวินัยนิสิตนักศึกษา มีการวางแผน มี การดำเนินงานด้านวินัยและการพัฒนานิสิตนักศึกษา และมีการประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะๆ ปัญหาส่วนใหญ่ในการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีปัญหาด้านขาดข้อมูลในการวางแผน ทุนที่ได้รับไม่เพียงพอต่อนิสิตนักศึกษาที่ขาดแคลน ขาดการร่วมมือของศิษย์เก่าในการรายงานผลการประกอบอาชีพและขาดการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง

บรรณานุกรม :
รำไพ เมฆาวิบูลย์, 2505- . (2544). การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รำไพ เมฆาวิบูลย์, 2505- . 2544. "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
รำไพ เมฆาวิบูลย์, 2505- . "การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
รำไพ เมฆาวิบูลย์, 2505- . การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานกิจการนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐ สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.