ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างตลาดถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาถ่านหิน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างตลาดถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาถ่านหิน
นักวิจัย : ภัสรินทร์ เพชรชำลิ
คำค้น : โรงไฟฟ้าพลังถ่านหิน , อนุพันธ์ทางการเงิน , ตลาดล่วงหน้า , เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม , การบริหารความเสี่ยง , อุตสาหกรรมถ่านหิน -- การบริหารความเสี่ยง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ฐิติศักดิ์ บุญปราโมทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29741
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การศึกษาเรื่องโครงสร้างตลาดถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาถ่านหินมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างตลาดถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาซึ่งมีขอบเขตในการศึกษาเฉพาะตลาดถ่านหินประเภทเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้าที่มีการผลิตไฟฟ้าเพื่อจำหน่ายเท่านั้นโดยอ้างอิงราคาถ่านหินจากท่าเรือนิวคาสเซิล ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีการซื้อขายถ่านหินมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค วิธีการศึกษาได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิจากการสัมภาษณ์ผู้ผลิตถ่านหินและโรงไฟฟ้าเพื่อนำไปวิเคราะห์เชิงพรรณนาเกี่ยวกับโครงสร้างตลาดถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้า การวิเคราะห์เชิงปริมาณได้ใช้เทคนิค Value at Risk (VaR) ในการวัดมูลค่าความเสี่ยงของทางเลือกในการซื้อถ่านหินของโรงไฟฟ้าโดยเปรียบเทียบจากการทำสัญญาระยะยาว การซื้อถ่านหินในตลาดจร และการใช้ตราสารอนุพันธ์ประเภทสัญญาฟิวเจอร์สควบคู่กับการซื้อถ่านหินในตลาดจร ผลการศึกษาพบว่าโครงสร้างตลาดถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้ามีลักษณะเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายและถ่านหินเป็นสินค้าที่ใช้ทดแทนกันได้ ความผันผวนของราคาถ่านหินขึ้นอยู่กับกลไกทางการตลาด ราคาถ่านหินในตลาดฟิวเจอร์สจะเคลื่อนไหวตามราคาถ่านหินของตลาดจรในทิศทางเดียวกัน ทำการศึกษาในช่วงที่มีการซื้อขายถ่านหินในตลาดอนุพันธ์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2551 ถึง กันยายน 2554 เป็นระยะเวลา 34 เดือนซึ่งตลาดมีลักษณะเป็นตลาดผกผัน กล่าวคือ ราคาในตลาดฟิวเจอร์สต่ำกว่าราคาในตลาดจร ณ วันที่ส่งมอบ นอกจากนี้ยังพบว่าหากโรงไฟฟ้าเลือกซื้อถ่านหินในตลาดจรเพียงอย่างเดียวจะต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาถ่านหินอย่างเต็มที่และมีมูลค่าความเสี่ยงของตลาดมากกว่าการซื้อถ่านหินในตลาดจรควบคู่กับการทำสัญญาฟิวเจอร์ส ดังนั้น การจัดการความเสี่ยงด้านราคาโดยใช้ตราสารอนุพันธ์จึงทำให้โรงไฟฟ้าสามารถลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาถ่านหินได้และเป็นการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มความมั่นคงด้านวัตถุดิบให้กับโรงไฟฟ้าถ่านหิน

บรรณานุกรม :
ภัสรินทร์ เพชรชำลิ . (2554). โครงสร้างตลาดถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาถ่านหิน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัสรินทร์ เพชรชำลิ . 2554. "โครงสร้างตลาดถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาถ่านหิน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภัสรินทร์ เพชรชำลิ . "โครงสร้างตลาดถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาถ่านหิน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ภัสรินทร์ เพชรชำลิ . โครงสร้างตลาดถ่านหินสำหรับโรงไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ตราสารอนุพันธ์ในการจัดการความเสี่ยงด้านราคาถ่านหิน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.