ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
นักวิจัย : วัฒนา เอี่ยวเส็ง, 2505-
คำค้น : คณิตศาสตร์--การศึกษาและการสอน (ประถมศึกษา)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : น้อมศรี เคท , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740311326 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/253
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษา กรุงเทพมหานคร ด้านการเตรียมการ การดำเนินการ และการประเมินผลการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ และปัญหาในการจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์ ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้บริหารโรงเรียน 254 คน ครู 127 คน และนักเรียน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยพบว่า 1. ด้านการเตรียมการจัดทำโครงงาน ผู้บริหารรับนโยบายจากโรงเรียน มีการประชาสัมพันธ์ให้ครูทราบโดยการประชุมชี้แจง มีการส่งครูเข้ารับการอบรมและสัมมนา ครูและนักเรียนเป็นผู้จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์เอง มีการใช้งบประมาณของโรงเรียน มีการให้รางวัลเป็นเกียรติบัตรแก่นักเรียน 2. ด้านการดำเนินการ โครงงานคณิตศาสตร์ที่นักเรียนจัดทำอยู่ในประเภทสำรวจ มีการเลือกหัวข้อเรื่องตามความสนใจและความถนัดของนักเรียน ครูมีวิธีการกระตุ้นให้นักเรียนหาหัวเรื่องโดยการตั้งปัญหาให้นักเรียนตอบ นักเรียนใช้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้านจำนวนในการทำโครงงาน มีการเชิญวิทยากรหรือผู้เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ ครูแนะนำโครงงานของรุ่นพี่ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่าง นักเรียนทำโครงงานช่วงพักกลางวัน ครูติดตามผลปฏิบัติงานโดยให้นักเรียนรายงานเป็นระยะๆ นักเรียนนำเสนอผลงานที่สำเร็จแล้วหน้าชั้นเรียน ครู นักเรียน เพื่อน และผู้ปกครอง นักเรียนเป็นผู้ประเมินผลโครงงาน 3. ด้านการประเมินผลการจัดทำโครงงาน มีการประเมินผลการจัดทำโครงงานเมื่อสิ้นสุดการดำเนินการโดยให้นักเรียนนำเสนอผลงาน และนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงแผนครั้งต่อไป 4. ปัญหาในการจัดทำโครงงาน ได้แก่ ครูขาดทักษะในการจัดทำโครงงาน ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุน นักเรียนมีความรู้ในการจัดทำไม่เพียงพอ นักเรียนมีเวลาไม่เพียงพอในการจัดทำ นักเรียนอ่านภาษาไทยไม่คล่องเป็นอุปสรรคในการทำงาน

บรรณานุกรม :
วัฒนา เอี่ยวเส็ง, 2505- . (2544). การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา เอี่ยวเส็ง, 2505- . 2544. "การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วัฒนา เอี่ยวเส็ง, 2505- . "การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
วัฒนา เอี่ยวเส็ง, 2505- . การศึกษาการจัดโครงงานคณิตศาสตร์ในโรงเรียนประถมศึกษากรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.