ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบทางประชากรของโรคเอดส์ในประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบทางประชากรของโรคเอดส์ในประเทศไทย
นักวิจัย : เกื้อ วงศ์บุญสิน , สุชาดา กีระนันทน์ , สุวาณี สุรเสียงสังข์ , Van Grlensven, Godfried J. P. , Garnett, Geoffrey P. , Anderson, Roy M. , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ , Center for AIDS Research and Prevention, Utrecht University, Utrecht, Division of Public Health, Municipal Health Service, Amsterdam, The Netherlands , Welcome Research Centre for Infectious Disease Epidemiology, Oxford University, United Kingdom
คำค้น : โรคเอดส์--แง่ประชากร--ไทย , เอชไอวี (ไวรัส)--แง่ประชากร--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสถิติ
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : 9746370979 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/239
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้ใช้ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นตัวแบบเชิงกำหนดที่แบ่งกลุ่มประชากรออกเป็นกลุ่มที่มีลักษณะและพฤติกรรมในลักษณะต่าง ๆ กัน โดยพารามิเตอร์ในตัวแบบเป็นพารามิเตอร์ด้านประชากร ด้านชีววิทยา และด้านพฤติกรรม เพื่อศึกษาผลกระทบของ HIV/AIDS ที่มีต่อประชากรทั้งในประเทศและภาคเหนือของประเทศไทย ด้วยการประมาณจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์แยกตามเพศและกลุ่มอายุ เพื่อประมาณผลกระทบที่มีต่อลักษณะของประชากรในด้านการเปลี่ยนแปลงประชากรทั้งอัตราเพิ่มต่อปี อัตราส่วนการเป็นภาระ และจำนวนประชากรรวมและรายกลุ่มอายุ การกำหนดค่าพารามิเตอร์ในตัวแบบอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ รวมทั้งการคาดการของผู้วิจัยที่ต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบความเหมาสะมโดยเทียบกับข้อมูลอัตราความชุกการติตเชื้อของทหารเกณฑ์และหญิงที่ฝากครรภ์ที่สถานผดุงครรภ์ของรัฐ สำหรับในระดับประเทศนั้น การระบาดของ HIV/AIDS จะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อสะสมถึงปี 2000 มากกว่า 1 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตจากเอดส์รวมกันมากกว่า 5 แสน 5 หมื่นคน เมื่อนับถึงปี 2000 และจะเป็นจำนวนรวมมากกว่า 1 ล้านคน เมื่อนับถึงปี 2014 ประชากรในปี 2000 จะลดลงจากกรณีไม่มีการระบาดของ HIV/AIDS ตั้งแต่ปี 1991 โดยอัตราเพิ่มประชากรลดลงจากการกรณ๊ไม่มีการระบาด 0.026% ต่อปีในปี 1991 0.12% ต่อปีในช่วงปี 1995-2000 0.06% ต่อปีในปี 2005 และไม่แตกต่างกันในปี 2014 นอกจากนี้การระบาดของ HIV/AIDS จะมีผลต่อจำนวนประชากรในกลุ่มอายุต่าง ๆ อย่างไม่เท่าเทียมกัน ในปี 1994 การรระบาดจะแสดงผลในประชากรกลุ่มอายุ 19-35 ปีเป็นหลัก แต่เมื่อเวลาผ่านไป จะกระทบต่อกลุ่มอายุเป็นสองช่วงคือ กลุ่มอายุที่น้อยกว่า และกลุ่มอายุสูงกว่าเนื่องจากการติดต่อของ HIV/AIDS จากมารดาสู่บุตร และจากผู้ที่อยู่ในกลุ่มอายุที่ถูกกระทบเดิมมีอายุมากขึ้นตามเวลา ประชากรวัยแรงงานลดน้อยลงโดยประชากรชายถูกกระทบมากกว่าหญิง และอัตราส่วนการเป็นภาระจะเพิ่มสูงขึ้นตามเวลาโดยเพิ่มขึ้น 0.003 ในปี 1994 0.004 ในปี 2004 0.006 ในปี 2014 สำหรับในภาคเหนือ ลักษณะของผลกระทบของ HIV/AIDS ที่มีต่อประชากรจะมีลักษณะที่อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับในระดับประเทศ แต่ขนาดของผลกระทบต่อประชากรจะแตกต่างกันโดยค่าอัตราส่วนการเป็นภาระ สัดส่วนประชากรวัยแรงงานที่ลดลงทั้งชายและหญิง สัดส่วนประชากรที่ลดลง และอัตรเพิ่มประชากรต่อปีของภาคเหนือนั้น มีค่าเป็นประมาณเกือบสองเท่าของค่าในระดับประเทศ

บรรณานุกรม :