ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
นักวิจัย : สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ , วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล , เกื้อ วงศ์บุญสิน
คำค้น : ความสัมพันธ์ในครอบครัว--ไทย (ภาคเหนือ) , ความสัมพันธ์ในครอบครัว--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , ครอบครัว--ไทย (ภาคเหนือ) , ครอบครัว--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) , เด็ก|xการดูแล--ไทย (ภาคเหนือ) , เด็ก--การดูแล--ไทย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746332309 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/236
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ภูมิหลังของผู้ตอบและข้อมูลเกี่ยวกับญาติ -- การเลี้ยงดูบุตรและการใช้เวลาของสมาชิกในครอบครัว -- การติดต่อกับสมาชิกในครอบครัว -- ความช่วยเหลือและการสนับสนุน -- ทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับครอบครัว

การวิจัยเรื่องความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัยในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้ใช้ข้อมูลจากประชาชนและข้าราชการ โดยมีจำนวนตัวอย่างจากประชาชนภาคเหนือ 369 คน และ 364 คน จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนข้าราชการในภาคเหนือมีจำนวน 268 คน และจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ 345 คน มีวัตถุประสงค์หลักของการวิจัยคือ ต้องการทราบถึงระดับของความสัมพันธ์ระหว่างประชากรต่างวัยในครอบครัวคือ ระหว่างบิดามารดาของผู้ตอบและผู้ตอบ และระหว่างผู้ตอบกับบุตร รวมทั้งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ฯ ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ของผู้ตอบไม่ว่าจะเป็นประชาชนหรือข้าราชการทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสนิทสนมกับบิดามารดาเป็นอย่างดี ประมาณ 1 ใน 2 ของประชาชนในภาคเหนือ และร้อยละ 47.8 ของผู้ตอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคิดว่าไม่มีช่องว่างระหว่างบิดามารดา สำหรับกลุ่มข้าราชการสัดส่วนที่ตอบว่าไม่มีช่องว่างนั้นจะมีน้อยกว่าประชาชน คือ เพียง 1 ใน 3 ทั้งในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตอบกับบิดามารดานั้น ได้แก่ อายุ เพศ และระดับการศึกษาของผู้ตอบ เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกับบุตรนั้นพบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 92 ของประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ากันได้ดีมากกับบุตร สำหรับกลุ่มข้าราชการมีสัดส่วนที่น้อยกว่าคือ ร้อยละ 89.3 และ 86.8 ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ตอบในทำนองดังกล่าว สำหรับช่องว่างระหว่างผู้ตอบกับบุตร พบว่า ร้อยละ 71.5 และ 61.1 ของประชาชนในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรู้สึกว่าไม่มีช่องว่างระหว่างตนกับบุตร ในส่วนของข้าราชการมีประมาณ 1 ใน 2 ของทั้งสองภาคตอบว่า ไม่มีช่องว่างเลยกับบุตร ส่วนช่องว่างระหว่างบิดามารดาของผู้ตอบนั้น พบว่า 3 ใน 4 ของผู้ตอบฝนภาคเหนือ และ 61.6 ของผู้ตอบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรายงานพบว่าไม่มีช่องว่าง เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างผู้ตอบกับบุตรนั้น ได้แก่ อายุ เพศ และระดับการศึกษาของผู้ตอบ

บรรณานุกรม :
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ , วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล , เกื้อ วงศ์บุญสิน . (2538). การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ , วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล , เกื้อ วงศ์บุญสิน . 2538. "การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ , วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล , เกื้อ วงศ์บุญสิน . "การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์ , วิพรรณ ประจวบเหมาะ รูฟโฟโล , เกื้อ วงศ์บุญสิน . การศึกษาความสัมพันธ์ของประชากรต่างวัย ในครอบครัวภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.