ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน : โครงการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน : โครงการวิจัย
นักวิจัย : เกื้อ วงศ์บุญสิน , เมสัน,แคเรน ออฟเพนไฮม์ , มินจา, คิม โชว์
คำค้น : เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--การดูแล--ไทย , เด็กวัยก่อนเข้าเรียน--ไทย , เด็ก--การดูแล--ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันประชากรศาสตร์ , East-West Population Institute , East-West Center
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/227
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เพื่อศึกษาตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน แยกตามวิธีที่เด็กได้รับการดูแล การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลของเด็กที่เกิดจากสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่ถูกสุ่มมาอย่างเป็นระบบในปี พ.ศ. 2533 เพื่อเป็นตัวแทนของสตรีวัยเจริญพันธุ์ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การดูแลโดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากการดูแล โดยมารดามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานคร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีผลจากปัจจัยหลายปัจจัยรวมกันกล่าวคือ การลดลงของภาวะเจริญพันธุ์ การที่สตรีมีการศึกษาสูงขึ้น และการเพิ่มขึ้นของอัตราการมีส่วนร่วมในการทำงานของสตรี อย่างไรก็ตามแม้ว่าแนวโน้มการเลี้ยงดูเด็กโดยบุคคลอื่นมีแนวโน้มสูงขึ้น ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การศึกษาครั้งนี้ก็ยังพบว่ามารดาเป็นผู้ดูแลเด็กในช่วงอายุแรกเกิดถึง 3 ขวบเอง ในอัตราร้อยละ ที่สูงกว่าการดูแลโดยบุคคลอื่น สำหรับเด็กในช่วงอายุ 3-5 ปี การศึกษาครั้งนี้พบว่า ร้อยละที่มารดาดูแลบุตรเองกับที่เด็กเรียนอยู่ในโรงเรียนอนุบาลมีอัตราร้อยละใกล้เคียงกัน การจัดการเกี่ยวกับผู้ดูแลเด็กโดยทั่วไปจะสัมพันธ์กับอายุของเด็ก การทำงานของมารดา และสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคมของมารดา กล่าวคือ มารดาที่มีสถานภาพการทำงานในระดับสูง จะดูแลบุตรเองน้อยกว่ามารดาที่ไม่ได้ทำงานหรือทำงานในสถานภาพที่ต่ำกว่า เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ของผู้ดูแลเด็กกับสุขภาพอนามัยของเด็กการศึกษาครั้งนี้ไม่พบความสัมพันธ์ของการเจ็บไข้ได้ป่วยกับประเภทของผู้ดูแลเด็ก อย่างไรก็ตาม ผลของการศึกษาดังกล่าวอาจจะเป็นเพราะตัวแปรที่ใช้วัดการเจํบไข้ได้ป่วยอาจจะครอบคลุมไม่เพียงพอ

บรรณานุกรม :
เกื้อ วงศ์บุญสิน , เมสัน,แคเรน ออฟเพนไฮม์ , มินจา, คิม โชว์ . (2535). การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน : โครงการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกื้อ วงศ์บุญสิน , เมสัน,แคเรน ออฟเพนไฮม์ , มินจา, คิม โชว์ . 2535. "การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน : โครงการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เกื้อ วงศ์บุญสิน , เมสัน,แคเรน ออฟเพนไฮม์ , มินจา, คิม โชว์ . "การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน : โครงการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535. Print.
เกื้อ วงศ์บุญสิน , เมสัน,แคเรน ออฟเพนไฮม์ , มินจา, คิม โชว์ . การดูแลเด็กในประเทศไทย : ตัวกำหนดและผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียน : โครงการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2535.