ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง
นักวิจัย : กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย
คำค้น : อุตสาหกรรมท่องเที่ยว -- การจัดการ -- ไทย -- ลำปาง , ชุมชน -- ไทย -- ลำปาง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : อัฏฐมา นิลนพคุณ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29654
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง มุ่งศึกษาความคิดเห็นของนักท่องเที่ยวและประชาชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน รวมถึงนโยบายการจัดการท่องเที่ยวของหน่วยงานภาครัฐและความคิดเห็นของผู้นำชุมชนในจังหวัดลำปาง เพื่อใช้ประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลำปาง กลุ่มตัวอย่างมีอยู่ 3 กลุ่ม คือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้ง 7 แห่งในจังหวัดลำปางจำนวน 203 คน ประชาชนที่มีการจัดการแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดลำปางจำนวน 203 คน แบ่งตามชุมชนจำนวน 7 ชุมชน ชุมชนละ 29 คนโดยใช้แบบสอบถามเก็บรวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละและกลุ่มที่ 3 เป็นผู้นำชุมชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวชุมชนทั้ง 7 ชุมชน จำนวน 14 คนโดยใช้การสัมภาษณ์เพื่อหาข้อมูลและการจัดประชุมกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 7 ท่าน เพื่อเสนอแนะหาข้อสรุปแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง ผลการวิจัยพบว่านักท่องเที่ยว ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความต้องการด้านองค์ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน ดังนี้ ความสามารถในการเข้าถึง สิ่งอำนวยความสะดวก โปรแกรมการท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวและบริการเสริมในระดับมาก และประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้ความสำคัญต่อแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปางในระดับมากและมีความต้องการมีส่วนร่วมในการวางแผน การจัดการการท่องเที่ยวชุมชนและสภาพทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนโดยรวมอยู่ในระดับมาก นอกจากนั้นผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการวางแผนพัฒนาการจัดการท่องเที่ยวชุมชน จากการวิจัยเสนอเป็นแนวทางการพัฒนาดังนี้ 1.ทางจังหวัดควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมทั้งทางธรรมชาติและวัฒนธรรมโดยนำเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวมาจัดการในเชิงเศรษฐกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับแหล่งท่องเที่ยว 2.สร้างความร่วมมือทางการท่องเที่ยวชุมชนระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 3.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนและสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการท่องเที่ยวให้กับชุมชน 4.ควรมีการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยการใช้รถม้าและจักรยาน 5.สร้างศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน

บรรณานุกรม :
กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย . (2554). แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย . 2554. "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย . "แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย . แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดลำปาง. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.