ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย
นักวิจัย : ธาดา สืบหลินวงศ์ , สังคม จงพิพัฒน์วณิชย , ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร
คำค้น : ชีวเคมี , ไมโตคอนเดรีย , กล้ามเนื้อ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์. ภาควิชาชีวเคมี , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ , ไม่มีข้อมูล
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/211
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

อาการแสดงทางคลินิกที่พบในผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อลีบจากความผิดปกติของไมโตคอนเดรียจะคล้าย ๆ กันในกลุ่มโรคต่าง ๆ อาการเหล่านี้ได้แก่ กล้ามเนื้ออ่อนแรงลงเป็นลำดับ ระดับแลคเตรทและไพรูเวทในเลือดสูงเกินปกติ การตรวจทางห้องปฏิบัติการเช่น การตรวจกล้ามเนื้อด้วยเทคนิคทางพยาธิวิทยาและการย้อมพิเศษ ตรวจวิเคราะห์หาความผิดปกติในระดับดีเอนเอ และปริมาณวิเคราะห์เพื่อหาระดับการทำงานของกลุ่มเอนไซม์ห่วงลูกโซ่หายใจถูกนำมาใช้เป็นเครื่องช่วยการวินิจฉัยแยกโรคกล้ามเนื้อลีบจากความผิดปกติของไมโตคอนเดรีย แต่เนื่องจากยังไม่เคยมีรายงานค่าปกติในคนไทยของ Specific activity ของกลุ่มเอนไซม์ห่วงลูกโซ่หายใจแต่ละกลุ่ม คณะผู้วิจัยจึงทำการศึกษาโดยเก็บตัวอย่างกล้ามเนื้อจากผู้ป่วยที่ต้องได้รับการผ่าตัดกระดูก จากภาควิชาออร์โทปิดิกส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 75 ตัวอย่างมาวิเคราะห์ เพื่อหาค่าปกติของเอนไซม์ COmplex I, II, III, IV, Complex I-III, II-III และ Complex V ทั้งในกล้ามเนื้อบด และในไมโตคอนเดรียจากกล้ามเนื้อ ค่าปกติที่คำนวณได้อยู่ในช่วงใกล้เคียงกับค่าที่ยอมรับกัน นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์การทำงานของกลุ่มเอนไซม์ห่วงลูกโซ่หายใจในตัวอย่างชิ้นเนื้อจากผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อ 56 ตัวอย่าง พบว่าแต่ละตัวอย่างจะพบความผิดปกติของเอนไซม์ที่ลดต่ำลงมากกว่าหนึ่งถึงสอง หรือมากกว่าาสองกลุ่มเอนไซม์ ไม่คอยพบความผิดปกติของกลุ่มเอนไซม์เพียงกลุ่มใดกลุ่มเดียวในผู้ป่วยคนไทย

บรรณานุกรม :
ธาดา สืบหลินวงศ์ , สังคม จงพิพัฒน์วณิชย , ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร . (2542). ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธาดา สืบหลินวงศ์ , สังคม จงพิพัฒน์วณิชย , ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร . 2542. "ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธาดา สืบหลินวงศ์ , สังคม จงพิพัฒน์วณิชย , ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร . "ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542. Print.
ธาดา สืบหลินวงศ์ , สังคม จงพิพัฒน์วณิชย , ธีระศักดิ์ นรภักดิ์สุนทร . ความผิดปกติด้านชีวเคมีของไมโตคอนเดรียในโรคกล้ามเนื้อ : รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2542.