ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบแบบจำลอง Fama-French ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบแบบจำลอง Fama-French ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักวิจัย : ณัฐพงศ์ รู้ซื่อ, 2523-
คำค้น : อัตราผลตอบแทน , การลงทุน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741763646 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/170
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

กรศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความเหมาะสมของแบบจำลอง Fama-French (Fama French Three Factor Model) ซึ่งเป็นแบบจำลองราคาหลักทรัพย์ที่นำเสนอโดย Fama-French ในปี 1993 โดยเป็นการนำเอาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับขนาด (Size effect) และอัตราส่วนมูลค่าบัญชีส่วนด้วยมูลค่าตลาด (BE/ME effect) เข้ามาพิจารณาร่วมกับปัจจัยตลาด (Market effect) ในการอธิบายความผันผวนของอัตราผลตอบแทนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งทำการศึกษาเปรียบเทียบกับแบบจำลอง CAPM (Capital Asset Pricing Model) ควบคู่กันไป และได้ทำการทดสอบผลของเดือนมกราคม (January effect) ที่ส่งผลต่ออัตราผลตอบแทนและตัวแปรในแบบจำลองที่ศึกษา โดยใช้ข้อมูลของหลักทรัพย์ทุกตัวที่มีการบันทึกในฐานข้อมูล Data Stream เป็นรายเดือน ในช่วงเวลาตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2533 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2547 รวมทั้งสิ้น 177 เดือน ผลการศึกษาพบว่า ขนาดบริษัท และอัตราส่วนมูลค่าบัญชีต่อมูลค่าตลาด มีนัยสำคัญต่อการอธิบายอัตราผลตอบของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนั้นการนำปัจจัยทั้งสองดังกล่าวข้างต้นเข้าไปร่วมกับปัจจัยตลาด ตามแนวทางของแบบจำลอง Fama-French จึงส่งผลให้ความสามารถในการอธิบายความผันผวนของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ดีขึ้น มากกว่าการการใช้ปัจจัยตลาดเพียงปัจจัยเดียวตามแบบจำลอง CAPM และจากการศึกษาพบผลกระทบของเดือนมกราคม (January effect) ในดัชนีราคาหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่พบผลดังกล่าวในกลุ่มหลักทรัพย์ย่อยอื่นๆ ที่ใช้ในการศึกษา

บรรณานุกรม :
ณัฐพงศ์ รู้ซื่อ, 2523- . (2547). การทดสอบแบบจำลอง Fama-French ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพงศ์ รู้ซื่อ, 2523- . 2547. "การทดสอบแบบจำลอง Fama-French ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณัฐพงศ์ รู้ซื่อ, 2523- . "การทดสอบแบบจำลอง Fama-French ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ณัฐพงศ์ รู้ซื่อ, 2523- . การทดสอบแบบจำลอง Fama-French ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.