ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
นักวิจัย : ชุติมา ไชยสิทธิ์
คำค้น : ความรับผิดชอบ , นักเรียนมัธยมศึกษา , นักเรียน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วรรณี แกมเกตุ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/29236
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความรับผิดชอบต่อสังคมของ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างนักเรียนในเมืองกับนักเรียนนอกเมือง 3) เพื่อพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ 4) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน 843 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน มีค่าความเที่ยงระหว่าง .827 ถึง .937 และแบบวัดความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียน มีค่าความเที่ยงระหว่าง.731 ถึง .941 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ความเบ้ ความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย สถิติทดสอบที การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์อิทธิพล โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows และโปรแกรม LISREL for Windows ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายมี 4 องค์ประกอบ คือ ความรับผิดชอบ ต่อครอบครัว ความรับผิดชอบต่อเพื่อน ความรับผิดชอบต่อโรงเรียน และความรับผิดชอบต่อชุมชน มีตัวบ่งชี้ 12 ตัว คือ 1) การเคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของผู้ปกครอง 2) การช่วยเหลืองานที่ได้รับมอบหมาย 3) การเคารพสิทธิของเพื่อน 4) การให้ความช่วยเหลือเพื่อนในทางที่ถูก 5) การช่วยเหลืองานของโรงเรียน 6) การรักษาชื่อเสียงของโรงเรียน 7) การรักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน 8) การให้ความร่วมมือแก้ปัญหาสังคม 9) การช่วยเหลือผู้อื่นในสังคม 10) การรักษาสมบัติของส่วนร่วม 11) การปฏิบัติตามกฎหมาย และ 12) การรักษาสิ่งแวดล้อม 2.ความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระหว่างนักเรียนในเมืองกับนักเรียน นอกเมืองไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.โมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยด้านสังคมและสื่อมวลชน ปัจจัยด้านโรงเรียน และปัจจัยด้านครอบครัว ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ปัจจัยด้านสังคมและสื่อมวลชน ปัจจัยด้านโรงเรียน และปัจจัยด้านครอบครัว โดยส่งผ่านปัจจัยด้านนักเรียน ปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมสูงสุดต่อความรับผิดชอบต่อสังคม ได้แก่ ปัจจัยด้านนักเรียน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .80 รองลงมา คือ ปัจจัยด้านโรงเรียน มีขนาดอิทธิพลเท่ากับ .39 4.โมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่พัฒนาขึ้น มีความ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X²= 42.54 df = 51 p = .794 GFI = 99 AGFI = 98 RMSEA = .000 RMR = .004) โดยตัวแปรในโมเดล อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ร้อยละ 82

บรรณานุกรม :
ชุติมา ไชยสิทธิ์ . (2554). การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุติมา ไชยสิทธิ์ . 2554. "การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ชุติมา ไชยสิทธิ์ . "การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ชุติมา ไชยสิทธิ์ . การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุของความรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.