ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น
นักวิจัย : พิเชษฐ์ เชาว์กิจค้า
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. บัณฑิตวิทยาลัย , สำเรียง เมฆเกรียงไกร , สุทธิชัย จิตรวาณิช
ปีพิมพ์ : 2538
อ้างอิง : 9746316095 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28976
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (น.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538

บรรณานุกรม :
พิเชษฐ์ เชาว์กิจค้า . (2538). การโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิเชษฐ์ เชาว์กิจค้า . 2538. "การโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พิเชษฐ์ เชาว์กิจค้า . "การโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538. Print.
พิเชษฐ์ เชาว์กิจค้า . การโอนสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของผู้ถือหุ้น. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2538.