ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้ป่วยฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้ป่วยฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์
นักวิจัย : ธีรภาพ ฐานิสโร
คำค้น : โรคกลัวน้ำ , โรคกลัวน้ำ -- การฉีดวัคซีน , ไตวายเรื้อรัง -- ผู้ป่วย , การตอบสนองทางภูมิคุ้มกัน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมชาย เอี่ยมอ่อง , ขจร ตีรณธนากุล , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะแพทยศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28974
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

ความสำคัญและที่มา : ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียมมีความผิดปกติของระบบมิคุ้มกันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระดับภูมิคุ้มกันที่จะเกิดขึ้นภายหลังการได้รับวัคซีน แต่ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้ป่วยฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียมนั้นยังไม่มี จึงควรมีการศึกษาถึงประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาสัดส่วนผู้ที่มีระดับของภูมิคุ้มกันขี้นถึงระดับที่มากกว่า 0.5 ยูนิตต่อมิลลิเมตร ในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม2- 3 ครั้งสัปดาห์ซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบหลังสัมผัสโรค รูปแบบงานวิจัย : การศึกษาเชิงการทดลอง ระเบียบวิธีวิจัย : ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยภาวะไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและกำลังรักษาด้วยการฟอกเลือด 2-3 ครั้งสัปดาห์จำนวน 20 คนมาทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยฉีดเข้าผิวหนัง 2 จุด จุดละ 0.1 มิลลิลิตรในวันแรก วันที่ 0 วันที่ 3 วันที่ 7 และ อีก1จุด จุดละ 0.1 มิลลิลิตร ในวันที่ 30 และวันที่ 90และทำการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อส่งตรวจวัด ระดับ ระดับของภูมิคุ้มกันในวันที่ 0, วันที่ 14 และ วันที่ 90 ผลงานวิจัย : พบว่ามีผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม 6 คนที่มีภูมิคุ้มกันอยู่แล้ว จึงคัดออกจากการทดลอง โดยจะศึกษาระดับภูมิคุ้มกันถึงระดับที่สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้คือระดับที่มากกว่า 0.5ยูนิตต่อมิลลิเมตร ในวันที่14และ90หลังการฉีดวัคซีน พบว่าทุกคนมีระดับภูมิคุ้มกันถึงระดับที่สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ ในวันที่14โดยมีระดับของค่าเฉลี่ยของระดับภูมิคุ้มกันเท่ากับ3.22 + 3.12ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.81-9.17 ยูนิตต่อมิลลิเมตร (ตอบสนองร้อยละ100)และ มี13 คนที่มีภูมิคุ้มกันถึงระดับที่สามารถป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้ระดับของค่าเฉลี่ยของระดับภูมิคุ้มกันในวันที่90 หลังการฉีดวัคซีนเท่ากับ5.09 + 1.79 ซึ่งมีค่าอยู่ในช่วง 0.42-25 ยูนิตต่อมิลลิเมตรและ(ตอบสนองร้อยละ92.8) ไม่พบความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม,การวัดค่าความเพียงพอในการฟอกเลือด,ชนิดของตัวกรอง,ระดับฮอร์โมนพาราไทรอยด์สัมพันธ์กับระดับของภูมิคุ้มกัน และไม่พบผลแทรกซ้อนที่รุนแรงของการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียมครั้งนี้เลย สรุป: ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียมมีการตอบสนองต่อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแบบหลังสัมผัสโรคได้ดีที่ 14 วันและ 90 วัน

บรรณานุกรม :
ธีรภาพ ฐานิสโร . (2551). การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้ป่วยฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรภาพ ฐานิสโร . 2551. "การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้ป่วยฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีรภาพ ฐานิสโร . "การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้ป่วยฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ธีรภาพ ฐานิสโร . การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อการได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในผู้ป่วยฟอกเลือดผ่านเครื่องไตเทียม 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.