ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์
นักวิจัย : สุปราณี บุระ
คำค้น : เด็กปัญญาเลิศ , เด็กปัญญาเลิศ -- การทดสอบ , ตัวบ่งชี้ทางการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เอมอร จังศิริพรปกรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28951
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการพัฒนาตัวบ่งชี้โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ มีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ประการแรก เพื่อวิเคราะห์ค่าน้ำหนักองค์ประกอบขององค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ และประการที่สอง เพื่อพัฒนาโมเดลและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลคุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ตามทฤษฎีกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างที่จะให้ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูและผู้ปกครองของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ที่ได้รับการคัดกรองเบื้องต้นว่าเป็นเด็กที่มีพรสวรรค์ ในโรงเรียนที่เป็นศูนย์เสาะหาและพัฒนาเด็กที่มีความสามารถในท้องถิ่น (GTX Center) ของสถาบันส่งเสริมอัจฉริยภาพและนวัตกรรมการเรียนรู้ จำนวน 335 คน ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ คือ องค์ประกอบและตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ โดยแบ่งเป็น องค์ประกอบคุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านสติปัญญา ประกอบด้วย 10 ตัวบ่งชี้ องค์ประกอบคุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านความคิดสร้างสรรค ประกอบด้วย 4 ตัวบ่งชี้ และองค์ประกอบคุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านอารมณ์ สังคม และพฤติกรรม ประกอบด้วย 12 ตัวบ่งชี้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบองค์ประกอบและตัวบ่งชี้และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย วิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มที่เป็นอิสระต่อกัน วิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ด้วยโปรแกรม SPSS for Windows และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง ด้วยโปรแกรม LISREL n 520 ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานขององค์ประกอบคุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ทั้ง 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบคุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านความคิดสร้างสรรค์ องค์ประกอบคุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านสติปัญญา และองค์ประกอบคุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านอารมณ์ สังคม และพฤติกรรม มีค่าเท่ากับ 0.969 0.959 และ 0.916 ตามลำดับ ซึ่งมีค่าสูงและใกล้เคียงกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยแต่ละองค์ประกอบมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานของแต่ละตัวบ่งชี้ ดังต่อไปนี้ 1.1 องค์ประกอบคุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านสติปัญญา ในแต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.470 – 0.778 สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในเชิงสร้างสรรค์ ความสามารถในการคิดนอกกรอบ ความสามารถในการคิดเชิงตรรกะ ความสามารถในการวิจารณ์และประเมินงานต่างๆ ความสามารถในการเรียนรู้และเข้าใจอย่างรวดเร็ว ความจำดีและจำแม่น ความสามารถในการใช้สัญลักษณ์และตัวเลข ความสามารถในการคิดสังเคราะห์ และความสามารถในการคิดเชิงนามธรรม 1.2 องค์ประกอบคุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านความคิดสร้างสรรค์ ในแต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.705 – 0.833 สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความสามารถในการคิดยืดหยุ่น ความสามารถในการคิดละเอียดลออ ความสามารถในการคิดคล่อง และความสามารถในการคิดริเริ่ม 1.3 องค์ประกอบคุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ด้านอารมณ์ สังคม และพฤติกรรม ในแต่ละตัวบ่งชี้มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบในรูปคะแนนมาตรฐานอยู่ระหว่าง 0.520 – 0.746 สามารถเรียงลำดับจากมากไปน้อย ได้แก่ ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเป็นผู้นำ ความอยากรู้อยากเห็นและช่างสังเกต การทำงานอย่างเป็นระบบ ความสัมพันธ์อันดีกับผู้ใหญ่ ความมุ่งมั่นในการทำงาน ความรอบคอบ ความมีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ความชอบกิจกรรมที่ต้องใช้ปัญญา ความชอบความเป็นอิสระ ความกระตือรือร้น และความมีสมาธิ 2. โมเดลคุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์ตามทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ โดยมีค่า X2 = 281.226, p = 0.061, df = 246, GFI = 0.939, AGFI = 0.913, และ RMR = 0.014

บรรณานุกรม :
สุปราณี บุระ . (2551). การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุปราณี บุระ . 2551. "การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุปราณี บุระ . "การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สุปราณี บุระ . การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณลักษณะเด็กที่มีพรสวรรค์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.