ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
นักวิจัย : กษมา เตรียมพิทักษ์
คำค้น : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- ไทย -- แม่ฮ่องสอน , การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สมบัติ กาญจนกิจ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28899
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในอำเภอปายในการฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และ 2) เพื่อเสนอแนวทางให้ชุมชนมีส่วนร่วมการฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในอำเภอปาย กลุ่มตัวอย่างการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มองค์กรของรัฐ ผู้นำชุมชน และททท. เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 11 คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และกลุ่มประชาชนในพื้นที่ 400 คน ทำการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ โดยหาความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่า “ที” (t-test) และวิเคราะห์เนื้อหาจากการสัมภาษณ์ เพื่อสรุปการมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ผลการวิจัยพบว่า 1. ระดับการความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวคิด 7 Greens ทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับมากดังนี้ ด้านแหล่งท่องเที่ยวสีเขียวค่าเฉลี่ย 3.80 ด้านชุมชนสีเขียวค่าเฉลี่ย 3.78 ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านการบริการสีเขียวค่าเฉลี่ย 3.78 ด้านรูปแบบการเดินทางสีเขียวค่าเฉลี่ย 3.72 ด้านหัวใจสีเขียวค่าเฉลี่ย 3.71 ด้านกิจกรรมสีเขียวค่าเฉลี่ย 3.97 2. การเปรียบเทียบระดับการความต้องการมีส่วนร่วมของชุมชนของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามแนวคิด 7 Greens ของผู้ตอบแบบสอบถามเพศชาย และเพศหญิง ทั้ง 7 ด้านแตกต่างกันอย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยที่เพศหญิงมีระดับความต้องการมากกว่าทั้ง 7 ด้าน 3. สรุปการสัมภาษณ์ ได้แนวทางในการพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในพื้นที่อำเภอปาย โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดำเนินนโยบาย แผน และโครงการในการพัฒนาและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวัฒนธรรม ด้านประเพณี และด้านวิถีชีวิตชุมชน เพื่อเป็นการฟื้นฟูการท่องเที่ยวของอำเภอปายให้กลับมามีประสิทธิภาพดังเดิม หรือพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

บรรณานุกรม :
กษมา เตรียมพิทักษ์ . (2554). การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กษมา เตรียมพิทักษ์ . 2554. "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กษมา เตรียมพิทักษ์ . "การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
กษมา เตรียมพิทักษ์ . การมีส่วนร่วมของชุมชนในการฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.