ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร
นักวิจัย : ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์ , สมบัติ กาญจนกิจ
คำค้น : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- ไทย -- มุกดาหาร , การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ -- การมีส่วนร่วมของประชาชน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28960
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้อยู่อาศัยในชุมชน ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร จำนวน 350 คน โดยใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่า “ที” และวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว เมื่อพบความมีนัยสำคัญความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ผู้วิจัยทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้อยู่อาศัยในชุมชน ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนในรายข้อ ส่วนใหญ่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุดในข้อที่ว่า การท่องเที่ยวเชิงนิเวศทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นดีขึ้น และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทำให้มีการจ้างงานเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ตามลำดับ ส่วนข้อที่ว่า การให้บริการเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศควรเปิดโอกาสให้ประชาชนในท่องถิ่นมีส่วนร่วม และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเอื้อประโยชน์และโอกาสเศรษฐกิจแก่ชุมชนท้องถิ่นเป็นสำคัญ อยู่ในระดับมาก เรียงตามลำดับ 2. ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบำรุงและปรับปรุงแก้ไข อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการดำเนินงานและปฏิบัติงาน อยู่ในระดับมาก 3. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง เพศชาย กับ เพศหญิง โดยภาพรวมพบว่า ไม่แตกต่างกัน 4. เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง กลุ่มอายุ ระดับการศึกษา และกลุ่มอาชีพที่ต่างกัน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

บรรณานุกรม :
ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์ , สมบัติ กาญจนกิจ . (2551). ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์ , สมบัติ กาญจนกิจ . 2551. "ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์ , สมบัติ กาญจนกิจ . "ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
ประจักษ์ วิฑูรเศรษฐ์ , สมบัติ กาญจนกิจ . ผลของการมีส่วนร่วมของชุมชนที่มีต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ จังหวัดมุกดาหาร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.