ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537)

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537)
นักวิจัย : สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , อวยพร เรืองตระกูล , วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ , โสภณา ตาแก้ว , ภานุรัตน์ รัตยาภาส , วันทนีย์ ไทยเที่ยง , ทัศนีย์ สหวัฒน์
คำค้น : สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย , ทุนการศึกษา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะครุศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กองแผนงาน , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. g10,1(ม.ค.-มิ.ย. 2540),84 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30606
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , อวยพร เรืองตระกูล , วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ , โสภณา ตาแก้ว , ภานุรัตน์ รัตยาภาส , วันทนีย์ ไทยเที่ยง , ทัศนีย์ สหวัฒน์ . (2540). การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537).
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , อวยพร เรืองตระกูล , วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ , โสภณา ตาแก้ว , ภานุรัตน์ รัตยาภาส , วันทนีย์ ไทยเที่ยง , ทัศนีย์ สหวัฒน์ . 2540. "การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537)".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , อวยพร เรืองตระกูล , วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ , โสภณา ตาแก้ว , ภานุรัตน์ รัตยาภาส , วันทนีย์ ไทยเที่ยง , ทัศนีย์ สหวัฒน์ . "การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537)."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , อวยพร เรืองตระกูล , วิไลวรรณ พิธิยานุวัฒน์ , โสภณา ตาแก้ว , ภานุรัตน์ รัตยาภาส , วันทนีย์ ไทยเที่ยง , ทัศนีย์ สหวัฒน์ . การประเมินความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนที่รัฐบาลไทยให้การสนับสนุนแก่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียตามแผนการอุดหนุน 5 ปี ระยะที่ 5 (พ.ศ. 2533-2537). กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.