ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี
นักวิจัย : บุญเรียง ขจรศิลป์ , สำเนาว์ ขจรศิลป์ , พรทิพย์ ไชยโส , ภาณุรัตน์ รัตยาภาส , ทัศนีย์ สหวัฒน์ , วันทนีย์ ไทยเที่ยง
คำค้น : วิศวกร , การพัฒนาบุคลากร , บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์ , มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. คณะศึกษาศาสตร์ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
ปีพิมพ์ : 2540
อ้างอิง : วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. 10,1(ม.ค.-มิ.ย. 2540),67-83 , 0857-2933 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/30605
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
บุญเรียง ขจรศิลป์ , สำเนาว์ ขจรศิลป์ , พรทิพย์ ไชยโส , ภาณุรัตน์ รัตยาภาส , ทัศนีย์ สหวัฒน์ , วันทนีย์ ไทยเที่ยง . (2540). การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญเรียง ขจรศิลป์ , สำเนาว์ ขจรศิลป์ , พรทิพย์ ไชยโส , ภาณุรัตน์ รัตยาภาส , ทัศนีย์ สหวัฒน์ , วันทนีย์ ไทยเที่ยง . 2540. "การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บุญเรียง ขจรศิลป์ , สำเนาว์ ขจรศิลป์ , พรทิพย์ ไชยโส , ภาณุรัตน์ รัตยาภาส , ทัศนีย์ สหวัฒน์ , วันทนีย์ ไทยเที่ยง . "การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540. Print.
บุญเรียง ขจรศิลป์ , สำเนาว์ ขจรศิลป์ , พรทิพย์ ไชยโส , ภาณุรัตน์ รัตยาภาส , ทัศนีย์ สหวัฒน์ , วันทนีย์ ไทยเที่ยง . การประเมินผลความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทย และสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียในโครงการพัฒนาบุคลากรทางวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2540.