ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคำนวณย้อนกลับเพื่อหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นทางบนดินชนิดโพโรอิลาสติก

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคำนวณย้อนกลับเพื่อหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นทางบนดินชนิดโพโรอิลาสติก
นักวิจัย : นนทพงษ์ ธีรานนท์
คำค้น : ถนน , ถนน -- การทดสอบ , การทดสอบแบบไม่ทำลาย , การวิเคราะห์ความยืดหยุ่น (วิศวกรรมศาสตร์) , แอสฟัลต์คอนกรีต
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ธีรพงศ์ เสนจันทร์ฒิไชย , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28456
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เกี่ยวข้องกับการคำนวณย้อนกลับในลักษณะพลวัตเพื่อหาค่าคุณสมบัติของโครงสร้างถนนบนดินชนิดโพโรอิลาสติกจากข้อมูลทดสอบแบบไม่ทำลายด้วยเครื่องทดสอบชนิด Falling Weight Deflectometer (FWD) แบบจำลองโครงสร้างชั้นถนนจะประกอบด้วยชั้นถนนวางอยู่บนดินชนิดโพโรอิลาสติกซึ่งแต่ละชั้นมีคุณสมบัติและความหนาแตกต่างกัน โดยกำหนดให้เป็นตัวแทนของชั้นแอสฟัลต์คอนกรีตและชั้นถนนที่รองรับชั้นแอสฟัลต์คอนกรีตตามลำดับจากนั้นจะทำการวิเคราะห์แบบจำลองโครงสร้างชั้นถนนแบบพลวัตและคำนวณหาค่าการทรุดตัวของผิวถนนในโดเมนของเวลาแล้วนำไปเปรียบเทียบกับการทรุดตัวที่วัดได้จากการทดสอบด้วยเครื่องทดสอบ FWD โดยใช้หลักการของการหาค่าคงที่เหมาะสมด้วยวิธีกำลังสองน้อยสุดไม่เชิงเส้นเพื่อคำนวณหาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของโครงสร้างชั้นถนนซึ่งคุณสมบัติทางวิศวกรรมเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในการประเมินสภาพความแข็งแรงของโครงสร้างถนนและสนามบินทั้งในขณะกำลังก่อสร้างและภายหลังจากใช้งานแล้วซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซม สภาพถนนและสนามบิน

บรรณานุกรม :
นนทพงษ์ ธีรานนท์ . (2551). การคำนวณย้อนกลับเพื่อหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นทางบนดินชนิดโพโรอิลาสติก.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นนทพงษ์ ธีรานนท์ . 2551. "การคำนวณย้อนกลับเพื่อหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นทางบนดินชนิดโพโรอิลาสติก".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
นนทพงษ์ ธีรานนท์ . "การคำนวณย้อนกลับเพื่อหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นทางบนดินชนิดโพโรอิลาสติก."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
นนทพงษ์ ธีรานนท์ . การคำนวณย้อนกลับเพื่อหาค่าโมดูลัสยืดหยุ่นของชั้นทางบนดินชนิดโพโรอิลาสติก. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.