ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซากับรากพืชทดสอบโดยราเห็ดตับเต่าดำ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซากับรากพืชทดสอบโดยราเห็ดตับเต่าดำ
นักวิจัย : สุรเชษฐ์ พัฒนพานิชสวัสดิ์
คำค้น : เชื้อราไมคอร์ไรซา , เห็ดตับเต่า
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ประกิตติ์สิน สีหนนทน์ , จิตรตรา เพียภูเขียว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28443
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.) -- จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

การสำรวจและเก็บตัวอย่างดอกเห็ด Phaeogyroporus portentosus (Berk. & Broome) McNabb จากหลายท้องที่ในประเทศไทย สามารถแยกเส้นใยบริสุทธิ์ได้ 22 สายพันธุ์ ทำการศึกษาความแปรผันทางพันธุกรรม และความสัมพันธ์เชิงวงศ์วานวิวัฒนาการของลำดับ นิวคลีโอไทด์ที่ตำแหน่ง Internal Transcribed Spacer (ITS) ของรา P. portentosus ทั้ง 22 สายพันธุ์ เมื่อพิจารณาจากแผนภูมิต้นไม้ พบว่าความแปรผันทางพันธุกรรมของลำดับนิวคลีโอไทด์ในช่วง ITS ต่ำมากและรา P. portentosus ทุกสายพันธุ์มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ส่วนอัตราการเจริญของเส้นใยบนอาหารเลี้ยงเชื้อแข็ง MMN พบว่ามีอัตราการเจริญที่ต่างกันไปทุกสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่มีอัตราการเจริญที่ดีที่สุดคือ XK2 และ MM ซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางโคโลนีเฉลี่ย 8 และ 7.9 เซนติเมตร ตามลำดับ เมื่อทดสอบความสามารถในการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาของรา P. portentosus บนรากของกล้าไม้ทดสอบซึ่ง ได้แก่ กระถิน แค โสน มะขามเทศ และสะแก พบว่ารากของพืชทดสอบทุกชนิดไม่มีการสร้างแมนเทิล และ hartig net พบแต่เพียงเส้นใยราพันอยู่รอบๆ รากของพืชทดสอบเท่านั้น การศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่ารา P. portentosus ไม่สามารถสร้างเอคโตไมคอร์ไรซากับพืชทดสอบ และทำการทดสอบเพื่อยืนยันความเป็นราเอคโตไมคอร์ไรซาของรา P. portentosus โดยคัดเลือกรา P. portentosus สายพันธุ์ XK2 และ MM มาผลิตหัวเชื้อสำหรับเพาะร่วมกับกล้าไม้ เพื่อศึกษาการกระตุ้นการเจริญของกล้าไม้กระถินและกล้าไม้สะแก หลังเพาะหัวเชื้อกับกล้าไม้ได้ 6 เดือน วัดความสูงของลำต้น เส้นผ่านศูนย์กลางที่ระดับคอราก และน้ำหนักแห้งของรากและลำต้น พบว่าการเจริญของกล้าไม้ที่มีการใส่หัวเชื้อไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับกล้าไม้ที่ไม่มีการใส่หัวเชื้อและไม่พบการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซาที่รากพืชทดสอบ ซึ่งจากผลการทดสอบการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซา และการทดสอบการกระตุ้นการเจริญของกล้าไม้ทำให้สรุปได้ว่ารา P. portentosus ไม่ใช่ราเอคโตไมคอร์ไรซา

บรรณานุกรม :
สุรเชษฐ์ พัฒนพานิชสวัสดิ์ . (2551). การทดสอบการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซากับรากพืชทดสอบโดยราเห็ดตับเต่าดำ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรเชษฐ์ พัฒนพานิชสวัสดิ์ . 2551. "การทดสอบการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซากับรากพืชทดสอบโดยราเห็ดตับเต่าดำ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุรเชษฐ์ พัฒนพานิชสวัสดิ์ . "การทดสอบการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซากับรากพืชทดสอบโดยราเห็ดตับเต่าดำ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551. Print.
สุรเชษฐ์ พัฒนพานิชสวัสดิ์ . การทดสอบการสร้างเอคโตไมคอร์ไรซากับรากพืชทดสอบโดยราเห็ดตับเต่าดำ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2551.