ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์บีมโพรพาเกชันในโดเมนเวลาเพื่อการวิเคราะห์วงจรนำคลื่นผลึกโฟโตนิกส์แอนไอโซทรอปิก 2 มิติ.

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์บีมโพรพาเกชันในโดเมนเวลาเพื่อการวิเคราะห์วงจรนำคลื่นผลึกโฟโตนิกส์แอนไอโซทรอปิก 2 มิติ.
นักวิจัย : ปิยณัฐ ลิมป์จรรยาวงศ์
คำค้น : โฟโตนิกส์ , ไฟไนต์เอลิเมนต์ , การคำนวณเชิงตัวเลข
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ทับทิม อ่างแก้ว , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/28659
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขเพื่อวิเคราะห์วงจรนำคลื่นแสงในผลึกโฟโตนิกส์โครงสร้าง 2 มิติ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์บีมโพรพาเกชันในโดเมนเวลา การวิเคราะห์ในโดเมนเวลาเป็นการจำลองการแพร่กระจายคลื่นแสงของวงจรนำคลื่นแสงในผลึกโฟโตนิกส์ วิธีการคำนวณที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ การคำนวณวิเคราะห์โครงสร้างแถบความถี่ของผลึกโฟโตนิกส์ ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในโดเมนความถี่ และการคำนวณวิเคราะห์การแพร่กระจายคลื่นแสงในวงจรนำคลื่นแสงผลึกโฟโตนิกส์ด้วยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในโดเมนเวลา การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมคำนวณที่นำเสนอในวิทยานิพนธ์ ทำโดยการเปรียบเทียบผลการจำลองการแพร่กระจายคลื่นในวงจรผลึกโฟโตนิกส์ที่มีผู้วิจัยนำเสนอไว้แล้ว ผลปรากฏว่า วิธีการที่นำเสนอสามารถคำนวณได้ผลเช่นเดียวกับผลของงานวิจัยที่มีการนำเสนอไว้แล้ว เพื่อแสดงถึงประโยชน์ของวิธีที่นำเสนอ ได้ทำการออกแบบและจำลองผลการคำนวณวงจรนำคลื่นแสงผลึกโฟโตนิกส์ที่ทำหน้าที่แยกคลื่นแสงโมด TE/TM ที่ความยาวคลื่น 1.49 um. กับ 1.55 um.

บรรณานุกรม :
ปิยณัฐ ลิมป์จรรยาวงศ์ . (2554). ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์บีมโพรพาเกชันในโดเมนเวลาเพื่อการวิเคราะห์วงจรนำคลื่นผลึกโฟโตนิกส์แอนไอโซทรอปิก 2 มิติ..
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยณัฐ ลิมป์จรรยาวงศ์ . 2554. "ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์บีมโพรพาเกชันในโดเมนเวลาเพื่อการวิเคราะห์วงจรนำคลื่นผลึกโฟโตนิกส์แอนไอโซทรอปิก 2 มิติ.".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยณัฐ ลิมป์จรรยาวงศ์ . "ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์บีมโพรพาเกชันในโดเมนเวลาเพื่อการวิเคราะห์วงจรนำคลื่นผลึกโฟโตนิกส์แอนไอโซทรอปิก 2 มิติ.."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
ปิยณัฐ ลิมป์จรรยาวงศ์ . ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์บีมโพรพาเกชันในโดเมนเวลาเพื่อการวิเคราะห์วงจรนำคลื่นผลึกโฟโตนิกส์แอนไอโซทรอปิก 2 มิติ.. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.