ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บทบาทกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติต่อระบบการเงินโลกหลังวิกฤตการเงิน 2008 : กรณีศึกษา CIC

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บทบาทกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติต่อระบบการเงินโลกหลังวิกฤตการเงิน 2008 : กรณีศึกษา CIC
นักวิจัย : เบ๊นซ์ สุดตา
คำค้น : วิกฤตการณ์การเงิน , การเงิน , กองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะเศรษฐศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27867
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (ศศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ศึกษาผลกระทบของกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติหรือ SWFs ต่อระบบการเงินโลกหลังวิกฤตการเงิน 2008 งานศึกษาชิ้นนี้มุ่งศึกษา SWFs ของจีนที่ชื่อ China Investment Corporation หรือ CIC เนื่องด้วยอิทธิพลที่มากขึ้นของจีนในเศรษฐกิจโลก งานชิ้นนี้ใช้ทฤษฎี Régulation ในการวิเคราะห์พลวัตของระบบการเงินสหรัฐฯและปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อระบบการเงินของประเทศขนาดใหญ่อื่นๆ โดยการวิเคราะห์นั้นครอบคลุมตั้งแต่การก่อตั้งระบบ Bretton Woods ไปจนถึงหลังวิกฤตการเงินโลกในปี 2008 งานวิจัยเชิงเอกสารชิ้นนี้สรุปว่า SWFs เป็นนวัตกรรมใหม่ของระบบการเงินซึ่งช่วยกอบกู้ระบบทุนนิยมจากวิกฤตในปี 2008 นอกจากนั้นแล้วการผงาดของ SWFs ยังสะท้อนถึงการเคลื่อนตัวของศูนย์กลางการเงินโลกจากศูนย์กลางการเงินเดิมในตะวันตกมายังศูนย์กลางใหม่ในเอเชียและตะวันออกกลางในส่วนของกองทุน CIC นั้น กองทุนนี้จะมีบทบาทสำคัญในการช่วยจีนบริหารปัจจัยโลกาภิวัตน์ในช่วงที่จีนเองมีการเปลี่ยนผ่านทางการเงินจากระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบคงที่มาเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่เสรีมากขึ้น งานวิจัยชิ้นนี้ยังมีข้อเสนอแนะทางนโยบายต่อรัฐบาลในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางการเงินของ SWFs ในการช่วยพัฒนาประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็ควรมีการออกกฎระเบียบที่เหมาะสมเพื่อจำกัดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์จากการเข้ามาของ SWFs ด้วย ด้านการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SWFs ในอนาคตนั้นควรมีการมุ่งไปในด้านกฎหมายและภูมิรัฐศาสตร์

บรรณานุกรม :
เบ๊นซ์ สุดตา . (2554). บทบาทกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติต่อระบบการเงินโลกหลังวิกฤตการเงิน 2008 : กรณีศึกษา CIC.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบ๊นซ์ สุดตา . 2554. "บทบาทกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติต่อระบบการเงินโลกหลังวิกฤตการเงิน 2008 : กรณีศึกษา CIC".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เบ๊นซ์ สุดตา . "บทบาทกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติต่อระบบการเงินโลกหลังวิกฤตการเงิน 2008 : กรณีศึกษา CIC."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
เบ๊นซ์ สุดตา . บทบาทกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาติต่อระบบการเงินโลกหลังวิกฤตการเงิน 2008 : กรณีศึกษา CIC. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.