ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การบริหารจัดการการผลิตชิ้นส่วนก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในโรงงานชั่วคราวขนาดเล็กสำหรับโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #1 ที่ ตำบลบางแม่นาง และ โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #2 ที่ ตำบลไทรม้า,จังหวัด นนทบุรี

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การบริหารจัดการการผลิตชิ้นส่วนก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในโรงงานชั่วคราวขนาดเล็กสำหรับโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #1 ที่ ตำบลบางแม่นาง และ โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #2 ที่ ตำบลไทรม้า,จังหวัด นนทบุรี
นักวิจัย : เทอดไทย เลิศประเสริฐ
คำค้น : โครงสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป , การก่อสร้างคอนกรีตหล่อสำเร็จรูป , อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ชวลิต นิตยะ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27508
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (คพ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการก่อตั้งโรงงานผลิตชิ้นส่วนก่อสร้างระบบอุตสาหกรรม ประเภทผนังรับแรง(Load bearing wall) กรรมวิธีการผลิต การขนส่งและการติดตั้งชิ้นส่วนบ้านสำเร็จรูป โดยลือกทำการศึกษาและเปรียบเทียบ โรงงานที่ 1 ที่ผลิตบ้านพักอาศัย 2 ชั้น ประเภทบ้านเดี่ยวขนาดกลาง มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 161 ตร.ม.และโรงงานที่ 2 ซึ่งผลิตบ้านขนาดเล็ก มีพื้นที่ใช้สอยรวมประมาณ 131 ตร.ม. โดยวิธีการสังเกตุ ถ่ายภาพ สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง และจดบันทึกข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาศึกษา วิเคราะห์และสรุปผล ผลการศึกษาต้นทุนการก่อสร้างโรงงานพบว่าโรงงานที่ 1 มีพื้นที่โรงงานขนาด 6 ไร่ มี Line การผลิต 1 Line มีต้นทุนค่าก่อสร้างเฉลี่ยอยู่ที่ 3,613,333.33 บาทต่อไร่หรือ 21,680,000 บาทต่อ Line การผลิต ส่วนโรงงานที่ 2 มีพื้นที่โรงงานขนาด 14 ไร่ มี Line การผลิต 2 Line มีต้นทุนค่าก่อสร้างเฉลี่ยอยู่ที่ 2,585,714.29 บาทต่อไร่หรือ 18,600,000 บาทต่อ Line การผลิต โรงงานที่ 1 มีต้นทุนค่าก่อสร้างเฉลี่ยสูงกว่าโรงงานที่ 2 เท่ากับ 1,027,619.05 บาทต่อไร่หรือ 3,580,000 บาทต่อ Line การผลิต ต้นทุนการผลิตชิ้นส่วน บ้านขนาดกลาง มีพื้นที่การผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเท่ากับ 321.85 ตร.ม. มีต้นทุนการผลิต ขนส่ง และติดตั้งชิ้นส่วน 1,010.57 บาทต่อตร.ม.ส่วนบ้านขนาดเล็ก มีพื้นที่การผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเท่ากับ 257.32 ตร.ม.มีต้นทุนการผลิต ขนส่ง และติดตั้งชิ้นส่วน 1,030.40 บาทต่อตร.ม.ต่ำกว่า 19.83 บาทต่อตร.ม.สำหรับด้านระยะเวลาการผลิต ขนส่ง และติดตั้งชิ้นส่วน บ้านขนาดกลาง ใช้ระยะเวลา 26 วันต่อหนึ่งหลัง บ้านขนาดเล็กใช้ระยะเวลา 18 วันต่อหนึ่งหลัง มากกว่า 8 วัน เนื่องจากบ้านขนาดกลางมีขั้นตอนการทำงานที่ไม่ต่อเนื่องกัน และมีปริมาณงานที่มากกว่า ดังนั้นสรุปผลการวิจัย ข้อดีของบ้านขนาดกลางคือมีขนาดชิ้นส่วนที่ใหญ่ โดยเสียค่าแรงและค่าดำเนินการในการผลิตและติดตั้งไม่ต่างจากบ้านขนาดเล็ก แต่มีข้อจำกัดในเรื่องของการขนส่ง ซึ่งจะมีปัญหาและอุปสรรคมากกว่าบ้านขนาดเล็ก

บรรณานุกรม :
เทอดไทย เลิศประเสริฐ . (2554). การบริหารจัดการการผลิตชิ้นส่วนก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในโรงงานชั่วคราวขนาดเล็กสำหรับโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #1 ที่ ตำบลบางแม่นาง และ โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #2 ที่ ตำบลไทรม้า,จังหวัด นนทบุรี.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทอดไทย เลิศประเสริฐ . 2554. "การบริหารจัดการการผลิตชิ้นส่วนก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในโรงงานชั่วคราวขนาดเล็กสำหรับโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #1 ที่ ตำบลบางแม่นาง และ โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #2 ที่ ตำบลไทรม้า,จังหวัด นนทบุรี".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
เทอดไทย เลิศประเสริฐ . "การบริหารจัดการการผลิตชิ้นส่วนก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในโรงงานชั่วคราวขนาดเล็กสำหรับโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #1 ที่ ตำบลบางแม่นาง และ โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #2 ที่ ตำบลไทรม้า,จังหวัด นนทบุรี."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
เทอดไทย เลิศประเสริฐ . การบริหารจัดการการผลิตชิ้นส่วนก่อสร้างระบบอุตสาหกรรมในโรงงานชั่วคราวขนาดเล็กสำหรับโครงการบ้านจัดสรร : กรณีศึกษา โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #1 ที่ ตำบลบางแม่นาง และ โรงงานผลิตชิ้นส่วนสำเร็จรูป #2 ที่ ตำบลไทรม้า,จังหวัด นนทบุรี. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.