ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2554

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2554
นักวิจัย : โมรียา ก้องวัฒนา
คำค้น : ฟุตบอล , การบริหารการกีฬา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฑา ติงศภัทิย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27478
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี2554 ในด้านทรัพยากรการจัดการ กระบวนการจัดการกีฬาความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผลการดำเนินการแข่งขัน การวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันใช้วิธีการเลือกเก็บแบบข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจงจำนวน 8 คน ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีมใช้วิธีการเลือกเก็บแบบข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง 50 คน และผู้ชมที่ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญจำนวน 400 คน ใช้การสัมภาษณ์คณะกรรมการจัดการแข่งขันจำนวน 8 คน ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ศึกษาด้วยตนเอง ในการวิเคราะห์ข้อมูลนำแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการสัมภาษณ์ที่ได้นำมาสรุปเป็นความเรียง ผลการวิจัยพบว่า 1.การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2554 เกี่ยวกับทรัพยากรการจัดการโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยด้านบุคลากร ด้านการจัดการ ด้านการเงินและงบประมาณ และด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับดี 2.การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2554 เกี่ยวกับ กระบวนการจัดการกีฬาโดยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีด้านการประเมินผล อยู่ในระดับดีมาก และมีด้านการวางแผน ด้านการชี้นำ และด้านการจัดองค์กร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับดี 3.ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2554 ในด้านของการจัดการแข่งขันอยู่ในระดับดี โดยที่ด้านการดำเนินการจัดการแข่งขัน ด้านสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านบุคลากร และด้านการประชาสัมพันธ์ อยู่ในระดับดี 4.ความคิดเห็นต่อผลการดำเนินการแข่งขันและผลกระทบด้านสังคมและเศรษฐกิจจากการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2554 ของผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม และผู้ชม อยู่ในระดับดี โดยที่ด้านผลการดำเนินการจัดการแข่งขัน ด้านผลกระทบด้านสังคมและด้านผลกระทบด้านเศรษฐกิจ อยู่ในระดับดี

บรรณานุกรม :
โมรียา ก้องวัฒนา . (2554). การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2554.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โมรียา ก้องวัฒนา . 2554. "การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2554".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
โมรียา ก้องวัฒนา . "การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2554."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
โมรียา ก้องวัฒนา . การจัดการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี ประจำปี 2554. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.