ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ซิลิกาดัดแปร

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ซิลิกาดัดแปร
นักวิจัย : แววดาว ใจบุญ
คำค้น : ไฮโดรเจนซัลไฟด์ -- การดูดซึมและการดูดซับ , ก๊าซชีวภาพ , ซิลิกา
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ , บุญญาวัณย์ อยู่สุข , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27214
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554

ตัวดูดซับปริมาณรูพรุนสูงถูกเตรียมสำหรับการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ ตัวดูดซับดังกล่าวคือ ซิลิกาเซโรเจลดัดแปรโดยการเติมเอมีน ซึ่งชนิดเอมีนที่ศึกษาได้แก่ ไตรเอมีน และพอลิเอมีนมวลโมเลกุล 800, 2,000 และ 25,000 โดยศึกษาถึงผลของลักษณะตัวดูดซับ ชนิดของเอมีนบนตัวดูดซับ ปริมาณของเอมีนบนตัวดูดซับ อุณหภูมิในการดูดซับ และอัตราไหลแก๊สต่อการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ วิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของตัวดูดซับด้วยเทคนิคการวิเคราะห์สมบัติทางความร้อน (TGA) โครงสร้างโมเลกุล (FTIR) พื้นที่ผิวและขนาดรูพรุน (BET) เอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโทมิเตอร์ (XRD) และ ลักษณะทางสัณฐานวิทยา (SEM) จากการศึกษาการดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์พบว่าตัวดูดซับ Si-PEI800-50 มีความสามารถดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ทั้งที่ breakthrough และที่อิ่มตัวได้ 0.449 มิลลิโมลต่อกรัมตัวดูดซับ และ 0.629 มิลลิโมลต่อกรัมตัวดูดซับ ตามลำดับ ผลการทดลองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ตัวดูดซับมีแนวโน้มในการกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ อีกทั้งสามารถฟื้นฟูสภาพตัวดูดซับและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ที่ภาวะไม่รุนแรงโดยที่ประสิทธิภาพการดูดซับไม่เปลี่ยนแปลง

บรรณานุกรม :
แววดาว ใจบุญ . (2554). การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ซิลิกาดัดแปร.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แววดาว ใจบุญ . 2554. "การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ซิลิกาดัดแปร".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
แววดาว ใจบุญ . "การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ซิลิกาดัดแปร."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554. Print.
แววดาว ใจบุญ . การดูดซับไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพโดยใช้ซิลิกาดัดแปร. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2554.