ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน Nostochopsis Lobatus Wood em. Geitler

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน Nostochopsis Lobatus Wood em. Geitler
นักวิจัย : ลออรัตน์ เวชกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : เยาวลักษณ์ อัมพรรัตน์ , กระบวน วัฒนปรีชานนท์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิทยาศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745315087 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27105
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

ได้ทำการศึกษาปัจจัยทางกายภาพและทางเคมีที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน Nostochopsis lobatus Wood em. Geitler ที่เจริญในแหล่งน้ำ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2546 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 โดยทำการเก็บข้อมูลทุกหนึ่งเดือน ยกเว้นช่วงเดือนเมษายนถึงเดือนกรกฏาคม ผลการศึกษาพบว่า สาหร่ายไข่หินเริ่มเจริญในปลายฤดูฝน สูงสุดในช่วงฤดูหนาว และหมดไปในช่วงต้นของฤดูร้อน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับทั้งปัจจัยกายภาพ ได้แก่ ระยะเวลาการรับแสงในแต่ละวัน อุณหภูมิของน้ำ และปัจจัยเคมี ได้แก่ ปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำ ปริมาณของออร์โธฟอสฟอรัส แอมโมเนียม ฟอสฟอรัสทั้งหมด ไนเตรท และ เหล็ก ตามลำดับ เมื่อนำมาศึกษาปัจจัยกายภาพในห้องปฏิบัติการ พบว่า สาหร่ายไข่หินเจริญได้ดีเมื่อ ได้รับแสงวันละ 10-18 ชั่วโมง ช่วงความเข้มแสง 2,300-3,000 ลักซ์ อุณหภูมิ 19-21 องศาเซลเซียส และค่าความเป็นกรดด่าง 7.0-8.5

บรรณานุกรม :
ลออรัตน์ เวชกุล . (2547). ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน Nostochopsis Lobatus Wood em. Geitler.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลออรัตน์ เวชกุล . 2547. "ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน Nostochopsis Lobatus Wood em. Geitler".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ลออรัตน์ เวชกุล . "ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน Nostochopsis Lobatus Wood em. Geitler."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ลออรัตน์ เวชกุล . ปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตของสาหร่ายไข่หิน Nostochopsis Lobatus Wood em. Geitler. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.