ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Quality improvement for the maintenance unit of automotive service centre

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Quality improvement for the maintenance unit of automotive service centre
นักวิจัย : Vitaya U-varit
คำค้น : -
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : Chulalongkorn University. Faculty of Engineering , Prasert Akkharaprathomphong
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9741766939 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/27094
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

Thesis (M.Sc.)--Chulalongkorn University, 2004

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและประยุกต์ระบบประเมินผลให้แก่หน่วยซ่อมบำรุงของกรณีศึกษาโดยอ้างอิงหลักการของ Balanced Scorecard เพื่อปรับปรุงการทำงานและเพิ่มคุณภาพของหน่วยงานหลักขององค์กร และเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยการลดจำนวนคำร้องเรียน Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือที่เหมาะสมที่จะนำมาเพื่อใช้กำหนด KPIs เนื่องจากมันได้ครอบคลุมปัจจัยที่สำคัญๆ 4 ส่วนด้วยกันซึ่งก็คือ ส่วนของการเงิน ลูกค้า ขบวนการผลิตภายใน และ การเรียนรู้และการเจริญเติบโต โดยหน่วยงานที่ได้ถูกเลือกมาเพื่อประยุกต์ใช้แนวความคิดนี้ก็คือ หน่วยซ่อมบำรุงของบริษัทกรณีศึกษา และเป้าหมายของแต่ละปัจจัยนั้นได้ถูกกำหนดขึ้นจากการสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ และเพื่อให้มั่นใจว่าKPIsที่ได้พัฒนาขึ้นมานั้นสามารถนำไปใช้ได้จริง ทีมงานของหน่วยงานซ่อมบำรุงรักษานี้ยังได้ถูกเชิญเข้ามาร่วมการจัดทำKPIsด้วย และในที่สุดKPIs จึงได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาหน่วยงานหลักขององค์กรนั้น งานวิจัยนี้ได้เริ่มต้นจากการใช้แนวทางของ Process Activity Mapping โดยพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของระบบ จากนั้นจึงได้ประยุกต์ใช้ระบบ E-C-R-S เพื่อวิเคราะห์และเสนอทางออกในการพัฒนาหน่วยงานหลักขององค์กรที่เลือกไว้ หรือหน่วยงานซ่อมบำรุงนั่นเอง หลังจากที่ได้ทำการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีที่เหมาะสมแล้ว พบว่าระยะทางที่ใช้ในการปฎิบัติงานลดลง จาก 293 เมตร เหลือเพียง 203เมตร หรือเท่ากับลดลง 31% และเวลาที่ใช้ในการปฎิบัติงานลดลงจาก 143นาที เหลือเพียง 96 นาที หรือเท่ากับลดลง 33% และเพื่อให้แน่ใจว่าการแก้ไขปัญหาประสบความสำเร็จจริง งานวิจัยนี้ได้มีการรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าและพบว่าค่า Mean-Mean Rating เพิ่มขึ้นจาก 2.6 เป็น 4.1หรือเท่ากับเพิ่มขึ้น 42% ซึ่งจากผลดังกล่าวสามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าแนวทางการแก้ไขที่ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้นั้นประสบความสำเร็จจริง

บรรณานุกรม :
Vitaya U-varit . (2547). Quality improvement for the maintenance unit of automotive service centre.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Vitaya U-varit . 2547. "Quality improvement for the maintenance unit of automotive service centre".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
Vitaya U-varit . "Quality improvement for the maintenance unit of automotive service centre."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
Vitaya U-varit . Quality improvement for the maintenance unit of automotive service centre. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.